Found 7131 items

▪ [فاهویی آنلاین بین‌المللی] من و شوهر غیرتمرین‌کننده‌ام هزاران کیلومتر برای ارائه حقیقت سفر کردیم

07 شهریور 1400 - ...

▪ تجربه تزکیه من به‌عنوان میزبان کلاس آنلاین

07 شهریور 1400 - ...

▪ [فاهویی مینگهویی] مسیر تزکیه‌ام به‌عنوان هماهنگ‌کننده مینگهویی به قدرت دافا اعتبار می‌بخشد

06 شهریور 1400 - ...

▪ تجربه قدرت دافا: دست یافتن به زندگی جدید

06 شهریور 1400 - ...

▪ تمرین‌کننده جدید: مزایای چشمگیر تزکیه در فالون دافا

06 شهریور 1400 - ...

▪ [فاهویی مینگهویی] تجربیات تزکیه‌ام هنگام تهیه گزارش برای مینگهویی

05 شهریور 1400 - ...

▪ در حین روشنگری حقیقت باید صبورتر باشیم

05 شهریور 1400 - ...

▪ قدردانی برای ایجاد فرصت‌هایی برای تزکیه خوب‌ در طول مشارکت در یک پروژه سینمایی

05 شهریور 1400 - ...

▪ با وجود فا در ذهنم، هیچ چیزی مشکل نیست

04 شهریور 1400 - ...

▪ با تغییر افکار انسانی‌ام، بی‌درنگ مداخله ناپدید شد

02 شهریور 1400 - ...

▪ تمرین کننده جوان فالون دافا: غلبه بر وابستگی به شهوت

02 شهریور 1400 - ...

▪ تمرین‌کننده جوان وابستگی‌هایش به رنجش و احساسات را شناسایی و از بین می‌برد

01 شهریور 1400 - ...

▪ با رها کردن تصورات بشری و وابستگی‌هایم، چشم‌اندازی جدید و روشن ظاهر می‌شود

01 شهریور 1400 - ...

▪ نجات از زندگیِ تلخ مملو از درد و رنج، به‌اشتراک‌گذاشتن مزایا با سایرین

31 مرداد 1400 - ...

▪ افکارم در مورد گشت و گذار در اینترنت

31 مرداد 1400 - ...

▪ وقتی به استاد اعتماد ‌کنیم، وضعیت تغییر می‌کند

30 مرداد 1400 - ...

▪ تجربه یک تمرین‌کننده ده ساله در نجات افراد و رشد در تزکیه

30 مرداد 1400 - ...

▪ مقالات تبادل‌تجربه مرا تغییر داد

30 مرداد 1400 - ...

▪ مهندس اهل سان فرانسیسکو راهی برای تزکیه پیدا می‌کند که مستلزم کناره‌گیری از دنیا نیست

29 مرداد 1400 - ...

▪ عضو گروه طبل کمری آلمان: فالون دافا به تمام خانواده من برکت داده است

29 مرداد 1400 - ...

▪ تأثیر فرستادن افکار درست برای سه ساعت

29 مرداد 1400 - ...

▪ روشنگری حقیقت و نجات موجودات ذی‌شعور در آرایشگاه کوچکم

28 مرداد 1400 - ...

▪ تجربیاتی درباره شفایافتن بستگانم که به دافا ایمان داشتند

28 مرداد 1400 - ...

▪ احیای دوباره زندگی دختری معلول

27 مرداد 1400 - ...

▪ سفر فراموش‌نشدنی سه استرالیایی به چین

26 مرداد 1400 - ...

© Copyright Minghui.org 1999-2021