Found 7131 items

▪ به محض اینکه افکارم را اصلاح کردم، آزار و اذیت متوقف شد

19 شهریور 1400 - ...

▪ نجات مردم با سعی و کوشش فراوان

18 شهریور 1400 - ...

▪ [بزرگداشت روز جهانی فالون دافا] از ویتنام: سفر تزکیه‌ام

18 شهریور 1400 - ...

▪ مطمئن باشیم که به مطالعه‌ فا توجه می‌کنیم

18 شهریور 1400 - ...

▪ [فاهویی آنلاین بین‌المللی] احترام به عهد و پیمان خود در حین تزکیه و ارتقای خود در پروژه چاپ

17 شهریور 1400 - ...

▪ نگاه به درون

17 شهریور 1400 - ...

▪ [فاهویی آنلاین بین‌ المللی] پیروی از آموزه‌های استاد و پیمودن مسیر به‌درستی

16 شهریور 1400 - ...

▪ [فاهویی آنلاین بین المللی] مسابقه با زمان برای گفتن حقیقت درباره فالون دافا در محل کار

15 شهریور 1400 - ...

▪ اوکراین: برگزاری کنفرانس تبادل تجربه ‌تزکیه فالون دافا

15 شهریور 1400 - ...

▪ روزهای فراموش‌نشدنی - مرور معجزاتی که از زمان یادگیری فالون دافا تجربه کردم

15 شهریور 1400 - ...

▪ [فاهوی آنلاین بین‌المللی] ارائه حقایق به زبان چینی در سراسر دنیا از طریق رسانه‌های اجتماعی

14 شهریور 1400 - ...

▪ رنجش و دلخوری را از بین ببرید

14 شهریور 1400 - ...

▪ [فاهویی آنلاین بین‌المللی] حفاظت نیک‌خواهانه استاد در مسیر تزکیه‌ام

13 شهریور 1400 - ...

▪ تجربۀ اخیرم در رابطه با ازبین بردن وابستگی حسادت

12 شهریور 1400 - ...

▪ خلاص‌شدن از شر وابستگی‌ها و برقراری تماس تلفنی با مأموران پلیس در چین

12 شهریور 1400 - ...

▪ با شروع مجدد مطالعۀ فا، من و نوه‌ام بعد از 20 روز بهبود یافتیم

11 شهریور 1400 - ...

▪ برگزاری کنفرانس تبادل تجربه فالون دافا در لندن

10 شهریور 1400 - ...

▪ نفی کمپین «حذف کامل» با افکار درست

10 شهریور 1400 - ...

▪ تایوان: ‌تمرین‌کنندگان در نشستی در یونلین به تبادل تجربیات ‌تزکیه‌شان پرداختند

09 شهریور 1400 - ...

▪ [فاهویی آنلاین بین المللی] ارتقاء در تزکیه و بلوغ

09 شهریور 1400 - ...

▪ آگاه‌شدن یکی از پیروان سابق حزب کمونیست چین

09 شهریور 1400 - ...

▪ تزکیه در فالون دافا: بدست آوردن یک زندگی جدید

08 شهریور 1400 - ...

▪ [فاهویی آنلاین بین‌المللی] ژاپن: تجربیات تزکیه‌ام در حین روشنگری حقیقت در مقابل ساختمان خدمات مهاجرتی و مجلس قانونگذاری

08 شهریور 1400 - ...

▪ تزکیه واقعی با ازبر کردن مجدد فا

08 شهریور 1400 - ...

▪ چگونه یک مدیر اجرایی به‌عنوان یک الگو شرکت را رهبری و آن را متحول کرد

08 شهریور 1400 - ...

© Copyright Minghui.org 1999-2021