Found 4452 items

▪ هرگز در ایمانم به فالون دافا دچاز تزلزل نمی‌شوم

14 مهر 1397 - ...

▪ راهنمای گردشگری تایوان: تابلوهای نمایش فالون گونگ برای گردشگران چینی موهبتی الهی هستند

14 مهر 1397 - ...

▪ تغییر از طریق تزکیه واقعی

13 مهر 1397 - ...

▪ به‌خاطر آوردن خانه‌ام

13 مهر 1397 - ...

▪ درکم از آزار و شکنجه

13 مهر 1397 - ...

▪ بردباری بی‌قید و شرط قلب سنگی شوهرم را نرم کرد

12 مهر 1397 - ...

▪ «تقوای عظیم خود را بنیان گذارید»

12 مهر 1397 - ...

▪ با نگاه به‌درون، محیط اطرافم تغییر می‌کند

12 مهر 1397 - ...

▪ عملکرد فرزندان بازتاب وضعیت تزکیه والدین است

12 مهر 1397 - ...

▪ یادآوری نکات مثبت در تزکیه‌ام

11 مهر 1397 - ...

▪ رشد و اصلاح در حین کار بر روی پروژه شن یون

11 مهر 1397 - ...

▪ دانشجوی جوان مسیر تزکیه دافا را می‌پیماید

11 مهر 1397 - ...

▪ یافتن آرامش درونی بعد از حذف رسانه‌های اجتماعی

11 مهر 1397 - ...

▪ درکی از مطالعه فای اخیرم

11 مهر 1397 - ...

▪ محقق چینی در تورنتو: «شما امید ما هستید!»

10 مهر 1397 - ...

▪ نجات مردم پیرامون‎مان

10 مهر 1397 - ...

▪ درباره پرورش حیوانات و گیاهان: «وقتی موضوع تزکیه به میان می‌آید، چه کسی باید تصمیم بگیرد؟»

10 مهر 1397 - ...

▪ برگزاری کنفرانس تبادل تجربه تزکیه فالون دافای اروپا 2018 در پراگ

10 مهر 1397 - ...

▪ حتی وقتی برای رها کردن باورمان تحت فشاریم، هرگز ایمان‌مان را نفی نکنیم

09 مهر 1397 - ...

▪ پسرم رازی که برای سال‌ها پنهانش کرده بود را آشکار کرد

09 مهر 1397 - ...

▪ رشد و ارتقاء تحت محافظتِ دافا

09 مهر 1397 - ...

▪ افکار درست کمکم کرد از میان رنج و محنت‌ها عبور کنم

09 مهر 1397 - ...

▪ صحبت با مأموران اداره 610 بخشی از روند تزکیه‌مان است

08 مهر 1397 - ...

▪ تزکیه خودم با از بین بردن عقاید و تصورات بشری

08 مهر 1397 - ...

▪ تزکیه گفتارم

07 مهر 1397 - ...

© Copyright Minghui.org 1999-2018