Found 3942 items

▪ تمرین‌کنندگانی که درخصوص شهوت خطا می‌کنند، با خطر روبه‌رو می‌شوند

16 اردیبهشت 1397 - ...

▪ به‌خاطر داشتن فا در زمانی که در اردوگاه کار اجباری بودم

15 اردیبهشت 1397 - ...

▪ درس‌هایی که پس از کارمای بیماری آموختم

15 اردیبهشت 1397 - ...

▪ کمیته اماکن و پلیس اکنون فالون دافا را درک می‌کنند

15 اردیبهشت 1397 - ...

▪ تغییراتی که از طریق ازبرکردن فا تجربه کردم

15 اردیبهشت 1397 - ...

▪ دفع مداخلۀ شیطان در جریان محنت بیماری

14 اردیبهشت 1397 - ...

▪ خانمی برای شنیدن حقیقت ایستگاهی را که باید پیاده می‌شد از دست داد

14 اردیبهشت 1397 - ...

▪ ازبین بردن تصورات بشری و صحبت با مردم درباره فالون گونگ و آزار و شکنجه

13 اردیبهشت 1397 - ...

▪ هر جا که می‌روم زیبایی دافا را به ارمغان می‌برم

13 اردیبهشت 1397 - ...

▪ نگاه به درون، تشخیص خودخواهی و اینکه استاد مراقب ما هستند

12 اردیبهشت 1397 - ...

▪ ونکوور: تمرین‌کنندگان در طول کنفرانس تبادل تجربه از یکدیگر می‌آموزند

12 اردیبهشت 1397 - ...

▪ خانمی یونانی پس از تمرین فالون دافا تغییرات مثبتی را در ذهن و بدنش مشاهده کرد

12 اردیبهشت 1397 - ...

▪ مزایای فالون گونگ (قسمت 5): اساتید دانشگاه

12 اردیبهشت 1397 - ...

▪ غلبه بر کارمای شدید بیماری با افکار درست

11 اردیبهشت 1397 - ...

▪ فرصت‌هایمان را گرامی بداریم و در تزکیه کوشا باشیم

11 اردیبهشت 1397 - ...

▪ روشنگری حقایق دافا برای دانش‌آموزانم و خانواده‌های آنها

11 اردیبهشت 1397 - ...

▪ ماجراهایی از تمرین‌کنندگان جوان‌مان

10 اردیبهشت 1397 - ...

▪ شادی ناشی از کسب فا و رها کردن وابستگی به ترس

10 اردیبهشت 1397 - ...

▪ بردبار بودن قلبم را وسعت بخشید

09 اردیبهشت 1397 - ...

▪ نگاه به درون در هنگام مواجهه با مشکلات، حتی زمانی که اتفاقی به‎نظر می‌رسند

09 اردیبهشت 1397 - ...

▪ گوش دادن به موسیقی «جیشی» دافا به من کمک می‌کند که نیکخواهی کسب کنم

08 اردیبهشت 1397 - ...

▪ تزکیه سخت نیست

08 اردیبهشت 1397 - ...

▪ وابستگی به شهوت می‌تواند به مسئله وخیمی تبدیل شود

08 اردیبهشت 1397 - ...

▪ چرا دیگران از من می‌ترسیدند

07 اردیبهشت 1397 - ...

▪ گفتن حقایق به مردم در هر وضعیت آب و هوایی

07 اردیبهشت 1397 - ...

© Copyright Minghui.org 1999-2018