Found 4452 items

▪ غلبه بر سختی در رویداد روشنگری حقیقت در آلمان

21 مهر 1397 - ...

▪ تزکیه بدون قید و شرط است

21 مهر 1397 - ...

▪ تمرین‌کنندگان ویتنام از کنفرانس تبادل تجربه فالون دافای اروپا بهره‌مند می‌شوند

21 مهر 1397 - ...

▪ خود را تزکیه کردن در دافا و نفی آزار و شکنجه

21 مهر 1397 - ...

▪ پیشرفت در مسیر تزکیه‌ام

20 مهر 1397 - ...

▪ تجاربم در روشنگری حقیقت برای سیاستمداران بریتانیایی

20 مهر 1397 - ...

▪ توجه به مسائل کوچک

19 مهر 1397 - ...

▪ تمرین‌کننده هندی: با آموزه‌های دافا از هر وضعیت دشواری در زندگی گذر می‌کنید

19 مهر 1397 - ...

▪ تمرین‌کننده آلمانی: پیروی از اصول فالون دافا

18 مهر 1397 - ...

▪ تاول‌های عفونی در عرض 20 روز درمان شدند

18 مهر 1397 - ...

▪ تزکیه بردباری

18 مهر 1397 - ...

▪ درباره باور به استاد و دافا

17 مهر 1397 - ...

▪ فیزیوتراپیست بازنشسته آلمانی: خیلی خوش‌اقبالم که با فالون دافا آشنا شدم

17 مهر 1397 - ...

▪ از بین بردن حسادتِ پنهان

17 مهر 1397 - ...

▪ نظری درباره لباس‎های فالون دافایمان

17 مهر 1397 - ...

▪ یک مرید فالون دافا بودن

16 مهر 1397 - ...

▪ غنیمت شمردن زمان و به‌طور ‌کوشا تزکیه کردن

16 مهر 1397 - ...

▪ اجتناب از مسیرهای انحرافی در تزکیه

16 مهر 1397 - ...

▪ تزکیۀ خودم درحین روشنگری حقیقت

15 مهر 1397 - ...

▪ کنفرانس فالون دافای اروپا: پیش‌زمینه‌های مختلف، سفری مشابه

15 مهر 1397 - ...

▪ فالون دافا من و سپس شوهرم را متحول کرد

15 مهر 1397 - ...

▪ نگاه به درون افکار درست را تقویت می‌کند

15 مهر 1397 - ...

▪ ایجاد یک محیط تزکیه مناسب

14 مهر 1397 - ...

▪ پراگ: تمرین‌کنندگان فالون دافا در کنفرانس تبادل تجربه اروپا، تزکیه را گرامی می‌دارند

14 مهر 1397 - ...

▪ برگزاری کنفرانس تبادل تجربه فالون دافا در تایلند

14 مهر 1397 - ...

© Copyright Minghui.org 1999-2018