Found 41 items

▪ قلبی هم‌سو با فا داشتن، درحالی‌که در دنیای بشری زندگی می‌کنیم (گلچینی از داستان کامل)

21 آذر 1396 - ...

▪ زندگی در دنیای بشری با قلبی منطبق با فا (گزیده)

29 مرداد 1395 - ...

▪ کنفرانس فای مینگهویی│رها کردن وابستگی‌هایی که بر تزکیه‌ی شخص تأثیر دارند

21 فروردین 1392 - ...

▪ کنفرانس فای مینگهویی | فا را به خوبی مطالعه کنید، مسیر اعتباربخشی به فا را با قدم‌های استوار بپیمایید

15 فروردین 1392 - ...

▪ کنفرانس فای مینگهویی | معجزه‌ی شادی را در تلخی تجربه کردم

12 فروردین 1392 - ...

▪ کنفرانس فای مینگهویی | درکم از تشکیل یک گروه مطالعه‌ی فا

09 فروردین 1392 - ...

▪ کنفرانس فای مینگهویی | روشن شدن به ازخودگذشتگی به‌هنگام کمک به هم‌تمرین‌کنندگان و رشد با یکدیگر

02 فروردین 1392 - ...

▪ کنفرانس فای مینگهویی | به‌دست آوردن اعتماد به نفس در پروژه‌های روشنگری حقیقت

03 اسفند 1391 - ...

▪ کنفرانس فای مینگهویی | پیمودن مسیرم با استاد

11 بهمن 1391 - ...

▪ کنفرانس فای مینگهویی | در باران یا آفتاب، زمان را برای نجات مردم غنیمت می‌شمارم

10 بهمن 1391 - ...

▪ کنفرانس فای مینگهویی | گام برداشتن در مسیر ترتیب داده شده توسط استاد امن‌ترین است

03 بهمن 1391 - ...

▪ کنفرانس فای مینگهویی | داستان‌هایی درباره‌ی افکار درست

28 دی 1391 - ...

▪ کنفرانس فای مینگهویی | جامه‌ی عمل پوشاندن به الزامات دافا تعهد راسخ من است

22 دی 1391 - ...

▪ کنفرانس فای مینگهویی | از بین بردن موانع از طریق جستجوی درون

20 دی 1391 - ...

▪ کنفرانس فای مینگهویی | هماهنگ شدن با گروه‏ و ذره‌ای از دافا شدن

20 دی 1391 - ...

▪ کنفرانس فای مینگهویی | تجربیات من از تهیه مطالب روشنگری حقیقت

07 دی 1391 - ...

▪ کنفرانس فای مینگهویی | آگاهی از جایگاه خود و ایفای نقشی که استاد نظم و ترتیب داده‌اند

06 دی 1391 - ...

▪ کنفرانس فای مینگهویی | اعتباربخشی به فا، نه به خود

05 دی 1391 - ...

▪ کنفرانس فای مینگهویی | تغییر عقاید و تصورات می‌تواند یک وضعیت دشوار را دگرگون کند

03 دی 1391 - ...

▪ کنفرانس فای مینگهویی | ایجاد توازن در موضوعات خانوادگی و اعتباربخشی به دافا هنگام نجات موجودات ذی‌شعور

29 آذر 1391 - ...

▪ کنفرانس فای مینگهویی | نگاه به درون یک ابزار جادویی است

27 آذر 1391 - ...

▪ کنفرانس فای مینگهویی | به مطالعه‌ی فا توجه کنید و شین‌شینگ را تزکیه کنید

25 آذر 1391 - ...

▪ کنفرانس فای مینگهویی | نجات هم‌تمرین‌کنندگان با افکار و اعمال درست

24 آذر 1391 - ...

▪ کنفرانس فای مینگهویی | مطالعه‌ی خوب فا، تزکیه‌ی خودم و حفاظت قاطعانه از دافا

23 آذر 1391 - ...

▪ کنفرانس فای مینگهویی | هنگامی‌ که با الزامات استاد هم‌آهنگ شویم مسیر اعتباربخشی به فا وسیع‌تر می‌شود

20 آذر 1391 - ...

© Copyright Minghui.org 1999-2021