Found 18 items

▪ خبرنگاران تلویزیون مرکزی چین، باید از قبل می‌دانستند که خودسوزی صحنه‌سازی شده رخ می‌دهد

04 بهمن 1397 - ...

▪ خبرنگار تلویزیون مرکزی چین، لی یوچیانگ تأیید کرد که بخشی از رویداد «خودسوزی» صحنه‌سازی شده بود

04 بهمن 1397 - ...

▪ رئیس ادارۀ ۶۱۰ استانی شاهد خودسوزی برنامه‌ریزی شده و صحنه‌سازی در میدان تیان‌آن‌من، بعد از اعلام منع رفت و آمد

29 فروردین 1395 - ...

▪ ۵۴ حقیقتی که آشکار می‌کنند که «خودسوزی» در میدان تیان‌آن‌من درواقع یک صحنه‌سازی با مقاصدتبلیغاتی بود- قسمت ۶

25 اسفند 1393 - ...

▪ ۵۴ حقیقتی که آشکار می‌کند «خودسوزی» در میدان تیان‌آن‌من در واقع یک صحنه‌سازی با مقاصدتبلیغاتی بود- قسمت ۵

25 اسفند 1393 - ...

▪ بازی با آتش: اهداف پنهانی سرمایه‌دار ثروتمند چینی برای زنده کردن تبلیغات یک دهه پیش، در نیویورک

01 بهمن 1392 - ...

▪ تلاشی عبث برای احیای طرحی مربوط به ده‌سال پیش

23 دی 1392 - ...

▪ ‏۵۴ واقعیتی که آشکار می‌‌‌‏کنند "خودسوزی" در میدان تیان‌‌‌‏آن‌‌‌‏من در واقع یک صحنه‌‌‌‏سازی با مقاصد تبلیغاتی بود - قسمت ۳‌‏

09 مهر 1391 - ...

▪ ‏۵۴ واقعیتی که آشکار می‌‌‌‌‏کنند "خودسوزی" در میدان تیان‌‌‌‌‏آن‌‌‌‌‏من در واقع یک صحنه‌‌‌‌‏سازی با مقاصد تبلیغاتی بود - قسمت ۴‏

09 مهر 1391 - ...

▪ ‌‏۵۴ واقعیتی که آشکار می‌‌‏کنند "خودسوزی" در میدان تیان‌‌‏آن‌‌‏من در واقع یک صحنه‌‌‏سازی با مقاصد تبلیغاتی بود - قسمت ۲‌‏

03 مهر 1391 - ...

▪ ‌‏۵۴ واقعیتی که آشکار می‌‌‏کنند "خودسوزی" در میدان تیان‌‌‏آن‌‌‏من در واقع یک صحنه‌‌‏سازی با مقاصد تبلیغاتی بود - قسمت ۱‏

03 مهر 1391 - ...

▪ ​واقعیت‌های بیشتر درباره «خودسوزی» صحنه‌سازی شده در میدان تیان‌آن‌من و «پرونده قتل فو یی‌بین»

31 شهریور 1383 - ...

▪ ​گزارش‌های شاهد عینی از مشاهده اجراگران خودسوزی تیان‌آن‌من در بیمارستان

08 مرداد 1383 - ...

▪ ​ادارۀ امنیت ملی چین دست‌اندرکار رویداد خودسوزی بود

30 فروردین 1380 - ...

▪ ​رئیس اردوگاه کار شهر دالیان حقیقت پشت رویداد «خودسوزی» را فاش کرد

02 فروردین 1380 - ...

▪ ​خودسوزی در میدان تیان‌آن‌من: به گواه تمرین‌کنندگان فالون گونگ رویدادی صحنه‌سازی شده است

02 فروردین 1380 - ...

▪ ​مدیاچنل: آتش‌ها این بار: خودسوزی یا نیرنگ در پکن؟

04 اسفند 1379 - ...

▪ ​ناخواسته حقیقت بیان شد

19 بهمن 1379 - ...

© Copyright Minghui.org 1999-2019