Found 32 items

▪ شاهدان عینی از سیاست «کشتن بی‌رحمانه»ای می‌گویند که در پی نفوذ به سیگنال‌های تلویزیونی برای افشای حقۀ خودسوزی به اجرا درآمد

23 بهمن 1399 - ...

▪ «همه می‌دانند که رخداد خودسوزی صحنه‌سازی شد!»

17 بهمن 1399 - ...

▪ مهندس ارشد تحت شکنجه روانی، وادار شد بیش از ده ساعت فیلم حقه خودسوزی در میدان تیان‌آنمن را تماشا کند

13 بهمن 1399 - ...

▪ بیستمین سالروز حقه خودسوزی: قهرمانان از طریق نفوذ به تلویزیون واقعیت‌ها را آشکار می‌کنند

13 بهمن 1399 - ...

▪ ماجرای یک دادستان: ارتباط یک شایعه و حادثۀ‌ خودسوزی با هدف بدنام کردن فالون گونگ

13 بهمن 1399 - ...

▪ کارآفرینی به‌یاد می‌آورد که در اردوگاه کار اجباری مجبور به تماشای فیلم خودسوزی شد

12 بهمن 1399 - ...

▪ بازنگری | حقه خودسوزی در میدان تیان‌آنمن: نظر یک متخصص آتش‌نشانی

08 بهمن 1399 - ...

▪ بازنگری | «بررسی دقیق نمایش "خودسوزی " گزارش شده توسط خبرگزاری شینهوا: چه کسی این افراد را به انجام خودسوزی سوق داد؟»

08 بهمن 1399 - ...

▪ بازنگری/ شاهدی عینی واقعۀ «خودسوزی» در میدان تیان‌آن‌من را به‌ یاد می‌آورد

07 بهمن 1399 - ...

▪ گزارشگران تلویزیون مرکزی چین مطمئناً از قبل، از وقوع رویداد خودسوزی صحنه‌سازی‌شده مطلع بودند

06 بهمن 1399 - ...

▪ شاهد حقه خودسوزی تیان‌آنمن: آن رویداد توسط واحد نظامی من انجام شد

06 بهمن 1399 - ...

▪ ویدئو: آتش دروغین در میدان تیان‌آنمن در 20 سال پیش

05 بهمن 1399 - ...

▪ ح‌ک‌چ 20 سال پیش آتش ساختگی را راه انداخت و دود مسموم‌کننده‌اش همچنان ادامه دارد

05 بهمن 1399 - ...

▪ واقعه خودسوزی صحنه‌سازی‌شده: دروغ قرن

05 بهمن 1399 - ...

▪ خبرنگاران تلویزیون مرکزی چین، باید از قبل می‌دانستند که خودسوزی صحنه‌سازی شده رخ می‌دهد

04 بهمن 1397 - ...

▪ خبرنگار تلویزیون مرکزی چین، لی یوچیانگ تأیید کرد که بخشی از رویداد «خودسوزی» صحنه‌سازی شده بود

04 بهمن 1397 - ...

▪ رئیس ادارۀ ۶۱۰ استانی شاهد خودسوزی برنامه‌ریزی شده و صحنه‌سازی در میدان تیان‌آن‌من، بعد از اعلام منع رفت و آمد

29 فروردین 1395 - ...

▪ ۵۴ حقیقتی که آشکار می‌کنند که «خودسوزی» در میدان تیان‌آن‌من درواقع یک صحنه‌سازی با مقاصدتبلیغاتی بود- قسمت ۶

25 اسفند 1393 - ...

▪ ۵۴ حقیقتی که آشکار می‌کند «خودسوزی» در میدان تیان‌آن‌من در واقع یک صحنه‌سازی با مقاصدتبلیغاتی بود- قسمت ۵

25 اسفند 1393 - ...

▪ بازی با آتش: اهداف پنهانی سرمایه‌دار ثروتمند چینی برای زنده کردن تبلیغات یک دهه پیش، در نیویورک

01 بهمن 1392 - ...

▪ تلاشی عبث برای احیای طرحی مربوط به ده‌سال پیش

23 دی 1392 - ...

▪ ‏۵۴ واقعیتی که آشکار می‌‌‌‏کنند "خودسوزی" در میدان تیان‌‌‌‏آن‌‌‌‏من در واقع یک صحنه‌‌‌‏سازی با مقاصد تبلیغاتی بود - قسمت ۳‌‏

09 مهر 1391 - ...

▪ ‏۵۴ واقعیتی که آشکار می‌‌‌‌‏کنند "خودسوزی" در میدان تیان‌‌‌‌‏آن‌‌‌‌‏من در واقع یک صحنه‌‌‌‌‏سازی با مقاصد تبلیغاتی بود - قسمت ۴‏

09 مهر 1391 - ...

▪ ‌‏۵۴ واقعیتی که آشکار می‌‌‏کنند "خودسوزی" در میدان تیان‌‌‏آن‌‌‏من در واقع یک صحنه‌‌‏سازی با مقاصد تبلیغاتی بود - قسمت ۲‌‏

03 مهر 1391 - ...

▪ ‌‏۵۴ واقعیتی که آشکار می‌‌‏کنند "خودسوزی" در میدان تیان‌‌‏آن‌‌‏من در واقع یک صحنه‌‌‏سازی با مقاصد تبلیغاتی بود - قسمت ۱‏

03 مهر 1391 - ...

© Copyright Minghui.org 1999-2022