Found 55 items

▪ باورهای عهد باستان درباره افکار شهوانی

19 اردیبهشت 1397 - ...

▪ منسیوس: کامیابی با تحمل محنت‌ها و نابودی با زندگی راحت

21 اسفند 1396 - ...

▪ تشابهات مشاهده شده در داستان «ملکه برفی»

27 آذر 1396 - ...

▪ ظاهر از ذهن نشأت می‌گیرد، و سرنوشت هر فرد از طریق قلبش تغییر می‌کند

13 آذر 1396 - ...

▪ وفاداری دختر ناتنی و نامادری‌اش به یکدیگر

20 مرداد 1396 - ...

▪ ارزش بلند نظر بودن

18 اردیبهشت 1396 - ...

▪ وقتی تقوا وجود ندارد، بدبختی غیرقابل‌اجتناب است

03 بهمن 1395 - ...

▪ با فالون دافا محترمانه رفتار کردن مهم است

09 آبان 1395 - ...

▪ تاجری که به سود کم قانع است، یک فناناپذیر می‌شود

04 آبان 1395 - ...

▪ حسادت به سایرین آسیب می‌رساند و به خود شخص هم صدمه می‌زند

23 مهر 1395 - ...

▪ پرسه زدن مردی از سلسله جین در سرزمین پریان

01 مهر 1395 - ...

▪ حکایت‌هایی از چین باستان: جهانی متفاوت درون دیوار سنگی

29 شهریور 1395 - ...

▪ داستان: گدای نیکخواه و فناناپذیر خدایی از کوه کونلون بود

17 شهریور 1395 - ...

▪ ندای حقیقی: صعود به آسمان پس از اتمام تزکیه

10 شهریور 1395 - ...

▪ ماجرای تزکیه - شاهزاده تخت پادشاهی جاودان را انتخاب می‌کند

05 شهریور 1395 - ...

▪ فضیلت و خرد شائو یونگ

05 شهریور 1395 - ...

▪ حکایاتی از چین باستان: پاداش به فضیلت و مجازات برای بدکرداری

02 شهریور 1395 - ...

▪ نقل قول‌های منتخب از شرح و تفسیر زو: مبانی تاریخی برای درک فالون دافا (قسمت پایانی)

28 مرداد 1395 - ...

▪ فضیلت و تجمل‌گرایی

19 مرداد 1395 - ...

▪ نقل قول‌های منتخب از شرح و تفسیر زو: مبانی تاریخی برای درک فالون دافا (قسمت سوم از مجموعه ۴ قسمتی)

07 مرداد 1395 - ...

▪ نقل قول‌های منتخب از شرح و تفسیر زو: مبانی تاریخی برای درک فالون دافا (قسمت دوم از مجموعه ۴ قسمتی)

22 تیر 1395 - ...

▪ نقل قول‌های منتخب از شرح و تفسیر زو: مبانی تاریخی برای درک فالون دافا (قسمت اول از مجموعه ۴ قسمتی)

21 تیر 1395 - ...

▪ گرامی داشتن صداقت و رهبری: فرد بی‌گناه نباید به ناحق مجازات شود

16 تیر 1395 - ...

▪ توصیه خردمندانه

12 تیر 1395 - ...

▪ دو معلم محبوب در چین باستان

21 خرداد 1395 - ...

© Copyright Minghui.org 1999-2018