Found 5431 items

▪ اشتیاقم برای بودنِ دوباره در کنار پدرم

30 مهر 1398 - ...

▪ کنفرانس تبادل تجربه در سوئیس: فالون دافا قلب‌ ما را بهبود می‌بخشد

30 مهر 1398 - ...

▪ کنفرانس گروه مارش تیان گوئو در آتن، یونان برگزار شد

30 مهر 1398 - ...

▪ تغییر خودم منجر به غلبه پسرم بر اعتیادش به اینترنت شد

30 مهر 1398 - ...

▪ فالون دافا خِردم را باز کرد

29 مهر 1398 - ...

▪ افکاری درباره تمایل نداشتن به خواندن مقالات مربوط به آزار و شکنجه

28 مهر 1398 - ...

▪ تایوان: تمرین‌کنندگان هماهنگ‌کننده، مطالعه گروهی و تبادل تجربه را برگزار می‌کنند

28 مهر 1398 - ...

▪ روسیه: بیستمین کنفرانس سالانۀ تبادل تجربه در مسکو برگزار شد

27 مهر 1398 - ...

▪ رشد سریع در تزکیه‌ام هنگام تبلیغ شن‌ یون

27 مهر 1398 - ...

▪ دانش‌آموزان آموختند که در مواجهه با آزمون به درون نگاه کنند و برنده مقام اول شوند

27 مهر 1398 - ...

▪ تزکیه خود و هماهنگ‌سازی روابطم با خانواده همسرم

26 مهر 1398 - ...

▪ تایلند: کنفرانس تبادل تجربه فالون دافای سال ۲۰۱۹ در بانکوک برگزار شد

26 مهر 1398 - ...

▪ وقتی تزکیه را ازسر گرفتم، کل خانواده‌ام از مزایای آن بهره‌مند شدند

25 مهر 1398 - ...

▪ ازخودگذشتگی پایه و اساس نفی کامل نیروهای کهن است

25 مهر 1398 - ...

▪ درک جدیدم درباره تمرین حالت ایستاده فالون

24 مهر 1398 - ...

▪ کنفرانس تبادل تجربه در ملبورن، استرالیا: از اصول دافا پیروی کنید و تمرین‌کنندگان بهتری شوید

24 مهر 1398 - ...

▪ استرالیای غربی: تمرین‌کنندگان فالون دافا کنفرانس تبادل تجربه برگزار می‌کنند

23 مهر 1398 - ...

▪ بیست سال پایداری در روشنگری حقیقت

21 مهر 1398 - ...

▪ درکم دربارۀ کارمای بیماری و گذراندن آزمون

21 مهر 1398 - ...

▪ در رابطه با موضوعات شهوت و ترس

21 مهر 1398 - ...

▪ ناسزاهای همسایه‌ام به تمجید تبدیل می‌شود

20 مهر 1398 - ...

▪ قدرت بروشور شن یون

20 مهر 1398 - ...

▪ برگرداندن تصاویر استاد از یک اردوگاه کار اجباری

19 مهر 1398 - ...

▪ سد رنیتان، تایوان: از بین بردن دروغ‌های رژیم کمونیستی (قسمت 13)

19 مهر 1398 - ...

▪ صحنه‌هایی که هنگام فرستادن افکار درست در بعدهای دیگر مشاهده کردم

19 مهر 1398 - ...

© Copyright Minghui.org 1999-2019