Found 3714 items

▪ همکاری با هم‌تمرین‌کنندگان برای آگاهی مردم از حقیقت درباره آزار و شکنجه

27 اسفند 1396 - ...

▪ تمرین‌کننده جدید: از تغییرات مثبت زندگی‌ام شگفت‌زده هستم

27 اسفند 1396 - ...

▪ خوشحال هستم که برای نجات مردم با سایر تمرین‌کنندگان همکاری می‌کنم

27 اسفند 1396 - ...

▪ تجربه‌ام در اداره پلیس امنیت مرزی

26 اسفند 1396 - ...

▪ تجربه قدرت دافا

26 اسفند 1396 - ...

▪ تمرین بردباری در هنگام بروز اختلافات

26 اسفند 1396 - ...

▪ ریسمانی که افراد گروه را کنارهم نگه می‌دارد

26 اسفند 1396 - ...

▪ جستجوی درون برای حل مشکلات

25 اسفند 1396 - ...

▪ وقتی با مردم عادی و نیز هم‌تمرین‌کنندگان آزمایش می‌شوید با جدیت پیشرفت کنید (قسمت دوم)

25 اسفند 1396 - ...

▪ ازبرکردن فا و تزکیه کردن به‌طور حقیقی

24 اسفند 1396 - ...

▪ وقتی با مردم عادی و نیز هم‌تمرین‌کنندگان آزمایش می‌شوید با جدیت پیشرفت کنید (قسمت اول)

24 اسفند 1396 - ...

▪ قدرت مهربانی و شفقت

24 اسفند 1396 - ...

▪ ازمیان سختی‌های بسیار گذر کرده‌ام، اما اصلاً پشیمان نیستم

23 اسفند 1396 - ...

▪ صاحب کسب و کاری که در محل کار وابستگی‌هایش را رها می‌کند

23 اسفند 1396 - ...

▪ اشاعه حقیقت در محل کار به‌عنوان رئیس امنیت یک باشگاه شبانه

23 اسفند 1396 - ...

▪ به پایان اصلاح فا وابسته نباشید

23 اسفند 1396 - ...

▪ روشنگری حقیقت ذهن مردم را تغییر می‌دهد

22 اسفند 1396 - ...

▪ تزکیه کردن مانند بدنی واحد به‌منظور افزایش اثربخشی پروژه‌های دافا

22 اسفند 1396 - ...

▪ روز فالون دافای 2018: درکمان از فراخوان مینگهویی برای مقالات تمرین‌کنندگان غیرچینی

22 اسفند 1396 - ...

▪ رفتار و سلوک یک تمرین‌کننده فالون دافا را در مقاله تبادل تجربه خود به‌نمایش بگذارید

21 اسفند 1396 - ...

▪ مردم در بازار‌های کشاورزان در تانگشان، مطالب فالون دافا را با اشتیاق می‌پذیرند

21 اسفند 1396 - ...

▪ تمرین‌کننده جدید: دنبال کردن اصول دافا به من خرد و آرامشی درونی می‌بخشد

20 اسفند 1396 - ...

▪ مطالعه فا باجدیت برای رشد و بهبود در مسیر تزکیه‌ام

20 اسفند 1396 - ...

▪ درک کردم که چطور براساس فا تزکیه کنم

20 اسفند 1396 - ...

▪ امید را در زندگی‌ام پیدا کردم

19 اسفند 1396 - ...

© Copyright Minghui.org 1999-2018