Found 4753 items

▪ ازبین بردن مداخله نیاز به باور درست به استاد دارد

02 بهمن 1397 - ...

▪ موجودی الهی شدن از طریق ازبین بردن افکار بشری

02 بهمن 1397 - ...

▪ بعد از اینکه قلباً رشد کردم، زندگی‌ام تغییر کرد

01 بهمن 1397 - ...

▪ تمرین‌کننده ویتنامی در ملبورن: فالون دافا به من یاد داد که شخص بهتری باشم

01 بهمن 1397 - ...

▪ چطور به من یادآوری شد که باید هرگونه مداخله‌ای را انکار کنیم

01 بهمن 1397 - ...

▪ تزکیه‌ کردن مانند زمانی که تازه تزکیه را شروع کرده بودم و همگام شدن با پیشرفت اصلاح فا

01 بهمن 1397 - ...

▪ روشنگری حقیقت در محل کار

01 بهمن 1397 - ...

▪ تزکیه نیک‎خواهی

30 دی 1397 - ...

▪ تجربه‌هایی معجزه‌آسا

30 دی 1397 - ...

▪ سالم بودن: تصویری خوب برای روشنگری حقیقت

30 دی 1397 - ...

▪ نگاه بی‌قید و شرط به درون

30 دی 1397 - ...

▪ فالون دافا فردی شرور و سرکش را به فردی خوب تغییر می‌دهد

29 دی 1397 - ...

▪ بهبودی معجزه‌آسای شکستگی‌ و خردشدگی استخوان

29 دی 1397 - ...

▪ تمرین‌کننده غربی دافا: دافا مرا نجات داد

29 دی 1397 - ...

▪ کنفرانس تبادل تجربه تزکیه 2019 در باد کیسینگن، بایرن: «تمام مشکلات به شادی تبدیل شد»

29 دی 1397 - ...

▪ بیایید تمرینات فالون دافا را به‌طور صحیح انجام دهیم

29 دی 1397 - ...

▪ چگونه دریافت پول‌های تقلبی به ما کمک کرد که وابستگی‌مان به پول را از بین ببریم

28 دی 1397 - ...

▪ تجربیاتم درخصوص صحبت با مردم در آلمان دربارۀ آزار و شکنجه

28 دی 1397 - ...

▪ بهبود تزکیه‌ام و روشنگری حقیقت در محل کار

28 دی 1397 - ...

▪ بگذارید افکار درست راهنمای‌تان باشد و افکار شیطانی را پرورش ندهید

27 دی 1397 - ...

▪ افکارم پیامد یک تصادف شدید را تعیین کرد

27 دی 1397 - ...

▪ تنها با رها کردن وابستگی به «خود» می‌توانیم به دافا اعتباربخشی کنیم

27 دی 1397 - ...

▪ به‌خوبی تزکیه‌ کردن در محیط کار جدید

26 دی 1397 - ...

▪ ارتباط با افراد تأثیرگذار جامعه، سبب ایجاد فرصت‌هایی برای افزایش سطح آگاهی می‌شود

26 دی 1397 - ...

▪ دسترسی به اخبار بدون سانسور چشمانم را به روی حقیقت فالون دافا گشود

26 دی 1397 - ...

© Copyright Minghui.org 1999-2019