Found 5507 items

▪ زندگی‌ام برای دافاست

27 آبان 1398 - ...

▪ پسر بعد از ترک اعتیادش به بازی‌های آنلاین پنج سانتیمتر رشد کرد

27 آبان 1398 - ...

▪ کره: تمرین‌کنندگان در کنفرانس تبادل تجربه در سئول گفتگو می‌کنند که چگونه اصول فالون دافا تحولات مثبتی برای‌شان به ارمغان آورده است

27 آبان 1398 - ...

▪ فاهویی چین | افکار درستی که توسط استاد داده شده در غلبه بر سختی‌ها به من کمک می‌کند (قسمت اول)

27 آبان 1398 - ...

▪ تولد مجددم بعد از تمرین دافا

26 آبان 1398 - ...

▪ بازگشت به دافا و بازیابی یک زندگی جدید

26 آبان 1398 - ...

▪ باید بر احساس بی‌انگیزگی غلبه کنیم

26 آبان 1398 - ...

▪ مکزیک: تمرین‌کنندگان در کنفرانس تبادل تجربه فالون دافا از یکدیگر می‌‌آموزند

25 آبان 1398 - ...

▪ دختر یک تمرین‌کننده فالون دافا ماجرایش را می‌گوید

25 آبان 1398 - ...

▪ زندگی تغییریافته

25 آبان 1398 - ...

▪ فاهویی چین | استاد همیشه برای کمک به من اینجا هستند

24 آبان 1398 - ...

▪ درکم درباره کارمای بیماری

24 آبان 1398 - ...

▪ فاهوئی چین| تمرین‌کنندۀ جوان: رشد و تربیت تحت نظارت استاد

24 آبان 1398 - ...

▪ فاهویی چین | روشنگری حقیقت در مشاغل خانوادگی ما

24 آبان 1398 - ...

▪ تحقق عهد و پیمان‌مان و صحبت با سیاستمداران آمریکا

24 آبان 1398 - ...

▪ فاهویی چین|در هر کجا که هستیم مانند مرید دافا رفتار کنیم

23 آبان 1398 - ...

▪ قدرت فالون دافا: بهبودی تمرین‌کننده از ضربۀ مغزی

23 آبان 1398 - ...

▪ درکم از شنود تلفن همراه

23 آبان 1398 - ...

▪ دستیابی به دافا: معجزه‌ای غیرمنتظره ناشی از یک فکر حاکی از مهربانی

23 آبان 1398 - ...

▪ فاهویی چین | یک سال مقابله با آزار و شکنجه و بالغ شدن در مسیر تزکیه‌ام

22 آبان 1398 - ...

▪ جستجوی وابستگی‌های بنیادینم

22 آبان 1398 - ...

▪ فاهویی چین | روشن شدن به معانی عمیق‌تر آموزه‌های فالون دافا (قسمت دوم)

22 آبان 1398 - ...

▪ تبدیل چیزی بد به چیزی خوب

21 آبان 1398 - ...

▪ گرامی داشتن فرصت تزکیه

21 آبان 1398 - ...

▪ فاهویی چین|جوجه اردک زشت: سفر «کودکی دردسرساز»

21 آبان 1398 - ...

© Copyright Minghui.org 1999-2019