Found 315 items

▪ آگاه‌شدن پس از وقوع حادثه‌ای غیرمعمول

25 اسفند 1396 - ...

▪ غیرتمرین‌کننده‌ای درک بیشتری از فالون دافا به‌دست می‌آورد

19 اسفند 1396 - ...

▪ افراد بیشتری آزار و شکنجۀ تمرین‌کنندگان فالون گونگ را رد می‌کنند

12 اسفند 1396 - ...

▪ افراد بیشتری از فالون گونگ حمایت می‌کنند

10 اسفند 1396 - ...

▪ صحبت با مردم درباره فالون گونگ در زمان بستری بودن همسرم در بیمارستان

07 اسفند 1396 - ...

▪ خانواده‌ام از مزایای دافا بهره‌مند شدند

05 اسفند 1396 - ...

▪ پس از باور به اصول فالون دافا، زندگی‌اش متحول می‌شود

03 اسفند 1396 - ...

▪ ابراز قدردانیِ یک مأمور پلیس بازنشسته

29 بهمن 1396 - ...

▪ قدرت فالون دافا: معجزه بچه‌دار شدن

28 بهمن 1396 - ...

▪ قدردانی از طرف آقای مسنی در داچینگ

27 بهمن 1396 - ...

▪ مردم خوب در چین آگاه می‌شوند

25 بهمن 1396 - ...

▪ تغییر از فردی مخالف فالون دافا به فردی با نظر مثبت و موافق نسبت به آن

19 بهمن 1396 - ...

▪ حمایت کارفرما از کارمندش که بخاطر تمرین فالون گونگ محبوس شده است

16 بهمن 1396 - ...

▪ نگهبان زندان فریاد می‌زند: «فالون دافا خوب است.»

15 بهمن 1396 - ...

▪ مشاهده قدرت واقعی دافا

09 بهمن 1396 - ...

▪ شوهرم به فالون دافا ایمان می‌آورد

02 بهمن 1396 - ...

▪ نیک‎خواهی، قلبِ مأمور پلیس را تحت تأثیر قرار داد

02 بهمن 1396 - ...

▪ «شما امیدآینده چین هستید»

01 بهمن 1396 - ...

▪ رئیس پلیس سابق: به شما تمرین‌کنندگان فالون دافا احترام می‌گذارم

30 دی 1396 - ...

▪ انجام تمرین برای بهبود وضعیت سلامتی

29 دی 1396 - ...

▪ کل بیماران بستری در یک بخش بیمارستان ترخیص شدند

27 دی 1396 - ...

▪ نگهبان بازداشتگاه و رانندگان اتوبوس: «فالون دافا خوب است!»

20 دی 1396 - ...

▪ معلم مدرسه‎ام در نهایت گفت: «با گفتن "فالون دافا خوب است" سلامتی‎ام را بازیافتم!»

19 دی 1396 - ...

▪ قلب زندانیان و نگهبان زن تغییر می‌کند

16 دی 1396 - ...

▪ فالون دافا چگونه یک غیرتمرین‌کننده را راهنمایی می‌کند که شخص خوبی باشد

14 دی 1396 - ...

© Copyright Minghui.org 1999-2018