Found 22 items

▪ مسئولین پس از مشارکت در آزار و شکنجه فالون گونگ با سرنوشتی بد روبرو می‌شوند

12 بهمن 1396 - ...

▪ گزارش مینگهویی: سرنوشت مسئولین تبلیغات چین در زمینه آزار و شکنجه فالون گونگ

09 بهمن 1396 - ...

▪ سران کمیته‌های امور سیاسی و حقوقی با مجازات کارمایی روبرو می‌شوند

30 آبان 1396 - ...

▪ مسئولین حزب به‌خاطر مشارکت در آزار و شکنجه فالون گونگ با مجازات کارمایی روبرو می‌شوند

21 آبان 1396 - ...

▪ گزارش مینگهویی: 129 مورد از دریافت عقوبت کارمایی توسط قضات چینی به‌خاطر نقش‌شان در آزار و شکنجه فالون گونگ

21 اسفند 1395 - ...

▪ مسئولین مختلف اداره 610 و عواقبی که با آنها روبرو می‌شوند

26 مرداد 1395 - ...

▪ عاملین دخیل در «حادثه جیانگسانجیانگ» با مجازات کارمایی روبرو می‌شوند

03 خرداد 1395 - ...

▪ سقوط مقامات چینی عالی رتبۀ دست‌اندرکار در آزار و شکنجه فالون گونگ (قسمت دوم از مجموعه دو قسمتی)

24 بهمن 1394 - ...

▪ بیش از 700 تن از مشارکت‌کنندگان در آزار و شکنجۀ فالون گونگ، در سال 2015 با مکافات کارمایی مواجه شدند

14 بهمن 1394 - ...

▪ سقوط مقامات چینی عالی رتبۀ دست‌اندرکار در آزار و شکنجه فالون گونگ (قسمت اول از مجموعه دو قسمتی)

07 بهمن 1394 - ...

▪ خودکشی مسئول زندان، همکاران را شوکه می‌کند

13 آذر 1394 - ...

▪ پیامدهای شرکت در جلسات مربوط به آزار و شکنجه فالون گونگ (بخش ۱)

07 آبان 1394 - ...

▪ تغییر در شغل، نه از قلب: مرگ رئیس پیشین اداره ۶۱۰

21 اردیبهشت 1394 - ...

▪ مرگ ناگهانی رئیس پلیس درحالی‌که برای بازداشت تمرین‌کنندگان فالون گونگ برنامه‌ریزی می‌کرد

25 فروردین 1394 - ...

▪ عاملین آزا و شکنجه در زندان شانگهای با مجازات روبرو می‌شوند

12 اسفند 1393 - ...

▪ مرتکبین جنایت در شهر هاندان، استان هبئی با عقوبت کارمایی مواجه می‌شوند

01 دی 1393 - ...

▪ مکاتبه‌ای بین سردبیران مینگهویی و یکی از کارکنان "اداره ۶۱۰"

26 آبان 1393 - ...

▪ سه قاضی در شن‌یانگ درنتیجه مجازات کارمایی درگذشتند

31 شهریور 1393 - ...

▪ مرگ بسیاری از رؤسای ح.ک.چ پس از شرکت در آزار و شکنجه

22 مهر 1392 - ...

▪ پلیس ح.ک.چ و مقامات دولتی برای آزار و اذیت فالون گونگ با مجازات مواجه می‌شوند

04 بهمن 1391 - ...

▪ شهردار شهر نانیانگ و معاونش برای اجرای فعالانه‌ی سیاست آزار و شکنجه ح.ک.چ، مکافات دریافت کرده و در یک سانحه‌ی اتومبیل به شدت مجروح شدند

04 بهمن 1391 - ...

▪ عقوبت برای جرم‌‏های مأموران اداره‌‏ی ۶۱۰ شهر هنگ‌‏شویی

09 دی 1390 - ...

© Copyright Minghui.org 1999-2018