Found 10332 items

▪ تمرین‌کنندگان فالون دافا از استرالیا و نیوزیلند ‌‌باکمال احترام جشن نیمه پاییز را به استاد لی هنگجی تبریک می‌گویند

31 شهریور 1398 - ...

▪ تمرین‌کنندگان فالون دافای خارج از چین ‌‌باکمال احترام جشن نیمه پاییز را به استاد لی هنگجی تبریک می‌گویند (32 تبریک)

31 شهریور 1398 - ...

▪ تمرین‌کنندگان فالون دافا در دانمارک، سوئد و فنلاند ‌‌باکمال احترام جشن نیمه پاییز را به استاد لی هنگجی تبریک می‌گویند (11 تبریک)

31 شهریور 1398 - ...

▪ حامیان فالون دافا جشنواره ماه را به استاد لی هنگجی تبریک می‌گویند

29 شهریور 1398 - ...

▪ تمرین‌کنندگان فالون دافا که به مدت دو دهه تحت آزار و اذیت قرار دارند، از استاد لی هنگجی به‌خاطر راهنمایی‌هایشان تشکر می‌کنند و جشنواره ماه را تبریک می‌گویند

29 شهریور 1398 - ...

▪ حامیان فالون دافا جشنواره ماه را به استاد لی هنگجی تبریک می‌گویند (۲۵ تبریک)

29 شهریور 1398 - ...

▪ تمرین‌کنندگان جدید از سراسر چین فرارسیدن جشنواره ماه را به استاد لی تبریک می‌گویند

29 شهریور 1398 - ...

▪ حامیان فالون دافا جشنواره ماه را به استاد لی هنگجی تبریک می‌گویند

29 شهریور 1398 - ...

▪ حامیان فالون دافا جشنواره ماه را به استاد لی هنگجی تبریک می‌گویند (۲۴ تبریک)

29 شهریور 1398 - ...

▪ تمرین‌کنندگان فالون دافا در نیویورک با کمال احترام جشن نیمه پاییز را به استاد لی هنگجی تبریک می‌گویند (21 تبریک)

28 شهریور 1398 - ...

▪ تمرین‌کنندگان فالون دافا در ایالات متحده آمریکا با کمال احترام جشن نیمه پاییز را به استاد لی هنگجی تبریک می‌گویند

28 شهریور 1398 - ...

▪ وب‌سایت مینگهویی بیش از 16هزار پیام تبریک دریافت کرد که به‌منظور تبریک جشن نیمه پاییز به استاد لی هنگجی ارسال شده‌اند

28 شهریور 1398 - ...

▪ تمرین‌کنندگان فالون دافا در ایالات متحده آمریکا با کمال احترام جشن نیمه پاییز را به استاد لی هنگجی تبریک می‌گویند

28 شهریور 1398 - ...

▪ تمرین‌کنندگان فالون دافا در مرکز و جنوب ایالات متحده آمریکا با کمال احترام جشن نیمه پاییز را به استاد لی هنگجی تبریک می‌گویند

28 شهریور 1398 - ...

▪ تمرین‌کنندگان فالون دافا در کانادا با کمال احترام جشن نیمه پاییز را به استاد لی هنگجی تبریک می‌گویند

28 شهریور 1398 - ...

▪ تمرین‌کنندگان فالون دافا در شرق ایالات متحده آمریکا با کمال احترام جشن نیمه پاییز را به استاد لی هنگجی تبریک می‌گویند

28 شهریور 1398 - ...

▪ تمرین‌کنندگان فالون دافا از شهر شیجیاژوانگ ‌‌باکمال احترام جشن نیمه پاییز را به استاد لی هنگجی تبریک می‌گویند (31 تبریک)

27 شهریور 1398 - ...

▪ تمرین‌کنندگان فالون دافا از شهر دالیان ‌‌باکمال احترام جشن نیمه پاییز را به استاد لی هنگجی تبریک می‌گویند (21 تبریک)

27 شهریور 1398 - ...

▪ تمرین‌کنندگان فالون دافا از شهر لینیی ‌‌باکمال احترام جشن نیمه پاییز را به استاد لی هنگجی تبریک می‌گویند (31 تبریک)

27 شهریور 1398 - ...

▪ تمرین‌کنندگان فالون دافا از شهر ویفانگ ‌‌باکمال احترام جشن نیمه پاییز را به استاد لی هنگجی تبریک می‌گویند (25 تبریک)

27 شهریور 1398 - ...

▪ تمرین‌کنندگان فالون دافا از چونگچینگ ‌‌باکمال احترام جشن نیمه پاییز را به استاد لی هنگجی تبریک می‌گویند (۲۴ تبریک)

27 شهریور 1398 - ...

▪ تمرین‌کنندگان فالون دافا از تیانجین ‌‌باکمال احترام جشن نیمه پاییز را به استاد لی هنگجی تبریک می‌گویند (24 تبریک)

27 شهریور 1398 - ...

▪ تمرین‌کنندگان فالون دافا از شهر هاربین ‌‌باکمال احترام جشن نیمه پاییز را به استاد لی هنگجی تبریک می‌گویند (20 تبریک)

27 شهریور 1398 - ...

▪ تمرین‌کنندگان فالون دافا از شهر هاربین ‌‌باکمال احترام جشن نیمه پاییز را به استاد لی هنگجی تبریک می‌گویند (21 تبریک)

27 شهریور 1398 - ...

▪ تمرین‌کنندگان فالون دافا از شهر ژانجیاکو ‌‌باکمال احترام جشن نیمه پاییز را به استاد لی هنگجی تبریک می‌گویند (23 تبریک)

27 شهریور 1398 - ...

© Copyright Minghui.org 1999-2019