Found 7024 items

▪ رد کردن خود غیر واقعی

14 مرداد 1400 - ...

▪ تمرین‌کننده 90ساله فالون دافا: بیدارکردن موجودات ذی‌شعور

14 مرداد 1400 - ...

▪ نوشتن نامه‌های شکایت با افکار درست به تجلی قدرت دافا کمک می‌کند

13 مرداد 1400 - ...

▪ ژاپن: برگزاری اولین کنفرانس تبادل تجربه تزکیه در هوکایدو

13 مرداد 1400 - ...

▪ بعد از اینکه وابستگی به احساسات را رها کردم، استاد زندگی‌ام را نجات دادند

13 مرداد 1400 - ...

▪ در حین شرکت در کنفرانس فا در آلمان، تشویق و کمک استاد را احساس کردم

12 مرداد 1400 - ...

▪ تحسین من از فالون دافا باعث شد که تمرین‌کننده شوم

12 مرداد 1400 - ...

▪ نوۀ من، دو دو

11 مرداد 1400 - ...

▪ به یاد داشته باشید ما در میان آزمون‌ها و امتحان‌های سخت استاد را داریم

11 مرداد 1400 - ...

▪ دانشجویی از چین با پی‌بردن به دروغ‌ها و فریب حزب کمونیست چین، تمرین فالون گونگ را آغاز می‌کند

10 مرداد 1400 - ...

▪ [فاهویی مینگهویی] رشد و پیشرفت در تزکیه درحین انجام کار هماهنگی در وب‌سایت مینگهویی

09 مرداد 1400 - ...

▪ افکار درست و ایمنی تلفن همراه

09 مرداد 1400 - ...

▪ فا را بیشتر مطالعه کنید و به‌خوبی مطالعه کنید

08 مرداد 1400 - ...

▪ تبادل تجربه با تمرین‌کنندگانی که تازه از بازداشت آزاد شده‌اند

08 مرداد 1400 - ...

▪ از بین بردن واقعی ترس از کارمای بیماری

07 مرداد 1400 - ...

▪ ایمان واقعی؛ تأملاتی در مورد خواندن مقاله «نظراتی درباره زمان پایان اصلاح فا و پیشگویی‌ها»

07 مرداد 1400 - ...

▪ بدون توجه به اینکه مسیر چقدر دشوار است، جای هیچ‌گونه پشیمانی باقی نگذارید

07 مرداد 1400 - ...

▪ تایوان: ‌تمرین‌کنندگان فالون دافا مهربانی را گسترش می‌دهند و در میان پاندمی حقیقت را روشن می‌کنند

07 مرداد 1400 - ...

▪ تمرین‌کنندگان در کنفرانس تبادل تجربه سوئد از یکدیگر می‌آموزند

06 مرداد 1400 - ...

▪ تبدیل ویروس ح‌ک‌چ به فرصتی برای تزکیه

06 مرداد 1400 - ...

▪ روشنگری حقیقت در بازداشتگاه

05 مرداد 1400 - ...

▪ یونان: برگزاری کنفرانس تبادل تجربه فالون دافا

05 مرداد 1400 - ...

▪ با باور به استاد و آموزه‌های فالون دافا، آزمون مرگ و زندگی را گذراندم

04 مرداد 1400 - ...

▪ فقط سیزده سالم بود که آزار و شکنجه فالون گونگ شروع شد

03 مرداد 1400 - ...

▪ ورشو، لهستان: کنفرانس تبادل تجربه 2021 فالون دافا با موفقیت برگزار شد

02 مرداد 1400 - ...

© Copyright Minghui.org 1999-2021