Found 371 items

▪ بهبودی معجزه‎آسای بیمارِ سرطانی

25 مرداد 1397 - ...

▪ مشاهده معجزه فالون دافا و سپس تجربه شخصی آن

24 مرداد 1397 - ...

▪ قدرت دافا: همسر فلجم دوباره راه می‎رود

22 مرداد 1397 - ...

▪ تمرین‎کننده جدید: بهبود یافتن سرطان کبد پیشرفته یک ماه پس از تمرین فالون دافا

17 مرداد 1397 - ...

▪ مزایای فالون گونگ: معلمان (قسمت 5)

14 مرداد 1397 - ...

▪ ترک اعتیاد معتاد به مواد مخدر با تمرین فالون گونگ

09 مرداد 1397 - ...

▪ شخصاً شاهد معجزات فالون دافا بوده‎ام

31 تیر 1397 - ...

▪ تایوان: بهبود بیماری غیرقابل درمان خانم جین هوآ با تمرین فالون دافا

25 تیر 1397 - ...

▪ درمان سرطان پیشرفته لوزالمعده

22 تیر 1397 - ...

▪ فالون گونگ برای بخش پزشکی جامعه منفعت دارد (2)

14 تیر 1397 - ...

▪ تمرین فالون دافا شادی را به خانواده‌ام بازگرداند

13 تیر 1397 - ...

▪ بهبودی روماتیسم غیرقابل درمان ظرف 20 روز تمرین فالون دافا

10 تیر 1397 - ...

▪ فالون گونگ برای بخش پزشکی جامعه منفعت دارد (۱)

04 تیر 1397 - ...

▪ معجزه زندگی من

03 تیر 1397 - ...

▪ ایمان به استاد و فا باعث شفای معجزه‌آسا می‎شود

02 تیر 1397 - ...

▪ آیا به سرنوشت اعتقاد دارید؟ من اکنون به آن معتقدم

01 تیر 1397 - ...

▪ تمرین‎کنندگان جدید بر کارمای بیماری غلبه می‌کنند

01 تیر 1397 - ...

▪ فالون دافا سرنوشت خانواده‌ام را تغییر داد

30 خرداد 1397 - ...

▪ بهبودی معجزه‌آسا از شکستگی‌های استخوان

30 خرداد 1397 - ...

▪ تمرین‌کننده غربی: تزکیه سخت اما بسیار پرارزش است

27 خرداد 1397 - ...

▪ بیست سال ارتباطم با تایوان

26 خرداد 1397 - ...

▪ از بین رفتن بیماری عجیب با تمرین فالون دافا

24 خرداد 1397 - ...

▪ بیمارستان مرا رها کرد، اما باور داشتم که بهبود می‌یابم

24 خرداد 1397 - ...

▪ فالون دافا زندگی خواهرم را نجات داد

23 خرداد 1397 - ...

▪ فالون دافا زندگی دیگری به من بخشید

22 خرداد 1397 - ...

© Copyright Minghui.org 1999-2018