Found 24 items

▪ [کنفرانس فای مینگهویی] تجربه‌ام در حین ویرایش مقالات مینگهویی

10 شهریور 1398 - ...

▪ [کنفرانس فای مینگهویی] تزکیه همراه با پروژه‌های مینگهویی

30 خرداد 1398 - ...

▪ [کنفرانس فای مینگهویی] کوشا بمانید و آماده‌سازی مطالب مینگهویی را به‌خوبی انجام دهید

29 خرداد 1398 - ...

▪ [کنفرانس فای مینگهویی] از خواندن مقالات مینگهویی تا همکاری با آن

27 خرداد 1398 - ...

▪ [کنفرانس فای مینگهویی] تجربه‌های تزکیه‌ام درحالی‌که با وب‌سایت مینگهویی همکاری می‌کنم

26 خرداد 1398 - ...

▪ [کنفرانس فای مینگهویی] تجربۀ کار تمام وقت در مینگهویی

24 خرداد 1398 - ...

▪ [کنفرانس فای مینگهویی] همکاری با مینگهویی: دیگر احساس تنهایی نمی‌کنم

23 خرداد 1398 - ...

▪ [کنفرانس فای مینگهویی] گرامی داشتن گروه مطالعه فای‌مان

22 خرداد 1398 - ...

▪ [کنفرانس فای مینگهویی] استوار در تزکیه

21 خرداد 1398 - ...

▪ [کنفرانس فای مینگهویی] همکاری با مینگهویی باعت ارتقاء سطح تزکیه‌ام شده است

20 خرداد 1398 - ...

▪ همکاری در پروژه مینگهویی با قلبی پاک و خالص

19 خرداد 1398 - ...

▪ [کنفرانس فای مینگهویی] سپاسگزارم که در مینگهویی تزکیه و کار می‌کنم

18 خرداد 1398 - ...

▪ [کنفرانس فای مینگهویی] کسب آگاهی هنگام کار برای مینگهویی

17 خرداد 1398 - ...

▪ [کنفرانس فای مینگهویی] تزکیه به عنوان عضوی از مینگهویی پرتغالی

16 خرداد 1398 - ...

▪ [کنفرانس فای مینگهویی] ازبین بردن وابستگی‌ها و رشد مانند بدنی واحد

15 خرداد 1398 - ...

▪ [کنفرانس فای مینگهویی] تلاش و پیشرفت در تزکیه - تبادل تجربۀ تزکیه‌ام در بیستمین سالروز تأسیس وب‌سایت مینگهویی

14 خرداد 1398 - ...

▪ [کنفرانس فای مینگهویی] ترجمۀ مقالات مینگهویی مایۀ افتخار و شادی بسیار زیادی برای من است

14 خرداد 1398 - ...

▪ [کنفرانس فای مینگهویی] پایان تنهایی- تزکیه درحین همکاری با مینگهویی

13 خرداد 1398 - ...

▪ [کنفرانس فای مینگهویی] سفر 19 سالۀ تزکیه‌ام در حین نوشتن مقالات برای مینگهویی

11 خرداد 1398 - ...

▪ [کنفرانس فای مینگهویی] ترجمه مقالات تبادل تجربه مینگهویی الهام‌بخشم بوده تا به‌طور راسخ تزکیه کنم

08 خرداد 1398 - ...

▪ [کنفرانس فای مینگهویی] به‌بلوغ رسیدن همراه با مینگهویی

07 خرداد 1398 - ...

▪ تجربه تزکیه‌ام در حین مشارکت در پروژه‌های رادیو مینگهویی

05 خرداد 1398 - ...

▪ تزکیه در جریان مشارکت در پروژه‌های مینگهویی - تعالی از وضعیت بشری

04 خرداد 1398 - ...

▪ رابطه تقدیری من با مینگهویی

03 خرداد 1398 - ...

© Copyright Minghui.org 1999-2020