Found 54 items

▪ زندگی بر اساس اصول دافا: تأملاتی دربارۀ یازدهمین فاهویی چین در مینگهویی

23 اسفند 1393 - ...

▪ افکار دربارۀ مقالات فاهویی چین: با قلبی خالص نجات مردم راحت‌تر است

20 اسفند 1393 - ...

▪ فاهویی چین| «آنها واقعاً به ما اهمیت می‌دهند!»

23 بهمن 1393 - ...

▪ فاهویی چین | روستایی در نزدیکی رودخانه

21 بهمن 1393 - ...

▪ فاهویی چین | به‌خوبی عمل کردن در محیط کار

10 بهمن 1393 - ...

▪ فاهویی چین | تبدیل شدن به‌تمرین‌کننده‌ای شاد و نجات مردم به‌آسانی

10 بهمن 1393 - ...

▪ فاهویی چین | نجات مردم باوجود زندانی‌بودن در مرکز بازداشت

08 بهمن 1393 - ...

▪ فاهویی چین | اشتیاق تمرین‌کنندگان جدید برای نجات موجودات بعد از آگاهی درباره اصول فالون دافا

07 بهمن 1393 - ...

▪ فاهویی چین │ اعتباربخشی به فا درحال انجام کارهای یدی موقت

06 بهمن 1393 - ...

▪ فاهویی چین | زیباترین نوا در جهان

04 بهمن 1393 - ...

▪ فاهویی چین | افراد پلیس در روشنگری حقیقت به من کمک کردند

03 بهمن 1393 - ...

▪ فاهویی چین | از «فردی عجیب» به یک تمرین‌کننده فالون دافا

02 بهمن 1393 - ...

▪ فاهویی چین | آزار و شکنجه‌ای تهدیدکننده، ظرف مدت یک روز فرو ‌پاشید

01 بهمن 1393 - ...

▪ فاهویی چین | رها کردن افکار بشری برای نجات مردم

30 دی 1393 - ...

▪ فاهویی چین | معلمی بازنشسته که موجودات ذی‌شعور را نجات می‌دهد: «اکنون همه ما از عواقب ناشی از عضویت در حزب در امان هستیم»

29 دی 1393 - ...

▪ فاهویی چین | تزکیه مأمور پلیس ارشد بازنشسته در خانه و محل کار

28 دی 1393 - ...

▪ فاهویی چین | هنگامی که قلبم بر نجات مردم متمرکز است، استاد به من خرد می‌دهند

27 دی 1393 - ...

▪ فاهویی چین| پیمودن مسیر تزکیه به‌طور باوقار و بدون‌ پرده‌پوشی

26 دی 1393 - ...

▪ فاهویی چین | تزکیه نیک‌خواهی و بردباری همزمان با آموزش فن‌آوری جدید به دیگران

25 دی 1393 - ...

▪ فاهویی چین | فقط نیک‌خواهی ‌ما می‌تواند مردم را نجات دهد

24 دی 1393 - ...

▪ فاهویی چین | دنبال کردن استاد و پیشروی به جلو

22 دی 1393 - ...

▪ فاهویی چین | این گل هرگز پژمرده نخواهد شد

21 دی 1393 - ...

▪ فاهویی چین | با به‌خوبی تزکیه کردن، الهام بخش خانواده‌ام شدم تا از دافا حمایت کنند

20 دی 1393 - ...

▪ فاهویی چین | «مزایایی که وقتی مادرم تمرین فالون گونگ را انجام می‌دهد بدست می‌آورم!»

19 دی 1393 - ...

▪ فاهویی چین | کسب فا و هم‌راستا با‌روند اصلاح فا پیش رفتن

18 دی 1393 - ...

© Copyright Minghui.org 1999-2021