Found 5419 items

▪ وقتی تزکیه را ازسر گرفتم، کل خانواده‌ام از مزایای آن بهره‌مند شدند

25 مهر 1398 - ...

▪ ازخودگذشتگی پایه و اساس نفی کامل نیروهای کهن است

25 مهر 1398 - ...

▪ درک جدیدم درباره تمرین حالت ایستاده فالون

24 مهر 1398 - ...

▪ کنفرانس تبادل تجربه در ملبورن، استرالیا: از اصول دافا پیروی کنید و تمرین‌کنندگان بهتری شوید

24 مهر 1398 - ...

▪ استرالیای غربی: تمرین‌کنندگان فالون دافا کنفرانس تبادل تجربه برگزار می‌کنند

23 مهر 1398 - ...

▪ بیست سال پایداری در روشنگری حقیقت

21 مهر 1398 - ...

▪ درکم دربارۀ کارمای بیماری و گذراندن آزمون

21 مهر 1398 - ...

▪ در رابطه با موضوعات شهوت و ترس

21 مهر 1398 - ...

▪ ناسزاهای همسایه‌ام به تمجید تبدیل می‌شود

20 مهر 1398 - ...

▪ قدرت بروشور شن یون

20 مهر 1398 - ...

▪ برگرداندن تصاویر استاد از یک اردوگاه کار اجباری

19 مهر 1398 - ...

▪ سد رنیتان، تایوان: از بین بردن دروغ‌های رژیم کمونیستی (قسمت 13)

19 مهر 1398 - ...

▪ صحنه‌هایی که هنگام فرستادن افکار درست در بعدهای دیگر مشاهده کردم

19 مهر 1398 - ...

▪ تجربه‌ام از کار در یک کارخانه کوچک پارچه

18 مهر 1398 - ...

▪ ارزیابی ذهنیتم درخصوص منطق نیروهای کهن

18 مهر 1398 - ...

▪ فالون گونگ زندگی جدیدی به من داد

17 مهر 1398 - ...

▪ دافا خشمم را نسبت به خانواده همسر سابقم برطرف کرد

17 مهر 1398 - ...

▪ شکستن عهد و پیمانم با نیروهای کهن

17 مهر 1398 - ...

▪ دافا شوهرم را تغییر می‌دهد

16 مهر 1398 - ...

▪ تمرین‌کنندگان فالون دافا در تایوان باوجود طوفان حقیقت را روشن می‌کنند

14 مهر 1398 - ...

▪ رها کردن وابستگی‌ها از طریق تزکیه در دافا

14 مهر 1398 - ...

▪ در مواجهه با دادستان‌هایی که برای آزار و اذیتم مأمور بودند، تنها فکرم نجات آنها بود

12 مهر 1398 - ...

▪ استکهلم: تمرین‌کنندگان فالون دافا در کنفرانس تبادل تجربه با یکدیگر رشد می‌کنند

12 مهر 1398 - ...

▪ فرستادن افکار درست برای تزکیه ما مهم است

12 مهر 1398 - ...

▪ کشف وابستگی‌ام به وسایل الکترونیکی

12 مهر 1398 - ...

© Copyright Minghui.org 1999-2019