Found 5230 items

▪ تجربه پدیده‌هایی خارق‌العاده در مسیر تزکیه

05 اردیبهشت 1398 - ...

▪ رها کردن منافع مادی و صحبت با سایرین دربارۀ فالون دافا

05 اردیبهشت 1398 - ...

▪ بی‌نهایت سپاسگزار رحمت استاد هستم

05 اردیبهشت 1398 - ...

▪ ماجراهای تأثیرگذار درباره اینکه چطور غیرتمرین‌کنندگان از مزایای فالون گونگ بهره‌مند شده‌اند

05 اردیبهشت 1398 - ...

▪ قدرت دافا: بهبودی هپاتیت ب، نجات از یک سانحۀ رانندگی و نجات یک زندگی مشترک

04 اردیبهشت 1398 - ...

▪ چطور پس از انجام تمرین دوم به‌مدت یک ساعت رشد و بهبود یافتم

04 اردیبهشت 1398 - ...

▪ در همه زمان‌ها با افراد با نیکخواهی رفتار کنیم

04 اردیبهشت 1398 - ...

▪ تجربه برکات دافا

03 اردیبهشت 1398 - ...

▪ تشخیص وابستگی‌ها در تک‌تک افکارم

03 اردیبهشت 1398 - ...

▪ غلبه بر سختی‌ها تحت محافظت استاد

02 اردیبهشت 1398 - ...

▪ فالون دافا و باغ میوه‌ام

02 اردیبهشت 1398 - ...

▪ به‌خاطر برکت‌هایی که نصیب خانواده‌ام شدند سپاسگزارم

02 اردیبهشت 1398 - ...

▪ ازبین بردن کامل آزار و شکنجه نیروهای کهن درطول مواجهه با کارمای بیماری

01 اردیبهشت 1398 - ...

▪ رشد در تزکیه هنگام برقرار کردن تماس با مردم در چین برای متوقف کردن آزار و شکنجه

01 اردیبهشت 1398 - ...

▪ اعتباربخشی به فا با کمک به نوشتن مقاله‌های باکیفیت

31 فروردین 1398 - ...

▪ تمرین‌کننده جوان فالون دافا: الزامات یک تزکیه‌کننده راهنمایم هستند

31 فروردین 1398 - ...

▪ نفی نیروهای کهن در افکارمان

31 فروردین 1398 - ...

▪ برخی از درک‌هایم درباره تزکیه حقیقی

31 فروردین 1398 - ...

▪ خانواده‌ام ۱۸ سال منتظر دافا ماندند

31 فروردین 1398 - ...

▪ شفای نوه لالم با ازبین رفتن عقوبت کارمایی

30 فروردین 1398 - ...

▪ نه توانمندی‌های خودتان را تحسین و نه کاستی‌های دیگران را افشا کنید

30 فروردین 1398 - ...

▪ خداحافظی با تنهایی و احساس بدبختی

29 فروردین 1398 - ...

▪ برکت تزکیه خودخواهی‌

29 فروردین 1398 - ...

▪ ازسر گرفتن تمرین پس از اینکه شنیدم تمرین‌کنندگان لون‌یو را ازبر می‌خوانند

29 فروردین 1398 - ...

▪ نفی نیروهای کهن و تزکیۀ استوار

28 فروردین 1398 - ...

© Copyright Minghui.org 1999-2019