Found 7125 items

▪ ورشو، لهستان: کنفرانس تبادل تجربه 2021 فالون دافا با موفقیت برگزار شد

02 مرداد 1400 - ...

▪ گواهی بر نیک‌خواهی عظیم استاد در مسیر تزکیه‌ام

02 مرداد 1400 - ...

▪ تزکیه از طریق پلتفرم نجات تلفنی

31 تیر 1400 - ...

▪ درک معنای زندگی از طریق تزکیه دافا و اعتباربخشی به آن با گفتار و کردار

31 تیر 1400 - ...

▪ برلین‌، آلمان: کنفرانس تبادل تجربه با پیام تبریک استاد

30 تیر 1400 - ...

▪ تمرکز بر چندین عامل آزار و شکنجه: مصر بودن و نجات موجودات ذی‌شعور

30 تیر 1400 - ...

▪ تقویت افکار درستم با انجام تمرین دوم به‌مدت یک ساعت

30 تیر 1400 - ...

▪ درنظرگرفتن قدرت‌های فوق طبیعی و چشم آسمانی به روش مناسب

29 تیر 1400 - ...

▪ رها کردن احساسات

28 تیر 1400 - ...

▪ نگاهی به چهار سال تزکیه‌ام در فالون دافا

27 تیر 1400 - ...

▪ تصحیح عقایدم و غلبه بر آزار و اذیت

26 تیر 1400 - ...

▪ تمرین‌کننده جدیدی در تایوان: «به‌محض خواندن کتاب جوآن فالون به فالون دافا ایمان آوردم»

26 تیر 1400 - ...

▪ پس از خواندن «شرح دادن فا»، نهایتاً از مصائب خانواده عبور کردم

26 تیر 1400 - ...

▪ برای به اشتراک گذاشتن مقالاتی که مستقیماً حقیقت فالون دافا را روشن نمی‌کنند لطفاً از وی‌چت استفاده نکنید

25 تیر 1400 - ...

▪ تحت تأثیر آزار و شکنجه قرار نگیریم، آنچه را که باید انجام دهیم انجام دهیم

24 تیر 1400 - ...

▪ تمرین‌کننده فالون دافا در هنگ کنگ: خاطرات فراموش نشدنی

24 تیر 1400 - ...

▪ افکارم پس از مطالعه «یادآوری برای تمرین‌کنندگان درگیر در پشتیبانی فناوری» (قسمت 2)

23 تیر 1400 - ...

▪ [فاهویی مینگهویی] به‌کلی خوب است

23 تیر 1400 - ...

▪ کنجکاوی او را به سمت تمرین تزکیه سوق داد

23 تیر 1400 - ...

▪ تبدیل یک چیز بد به یک چیز خوب

23 تیر 1400 - ...

▪ سنگاپور: شرکت افرادی از چهار کشور در کارگاه ۹ روزه فالون دافا

22 تیر 1400 - ...

▪ [فاهویی مینگهویی] دریچه‌ای معجزه‌آسا به دنیای تمرین‌کنندگان

22 تیر 1400 - ...

▪ هنگ کنگ: خوشبختم که فالون دافا را پیدا کردم و در افزایش سطح آگاهی پافشاری ورزیدم

22 تیر 1400 - ...

▪ درک فا بر اساس فا

22 تیر 1400 - ...

▪ از ترسو بودن تا داشتن ذهنیت درست و صحیح

21 تیر 1400 - ...

© Copyright Minghui.org 1999-2021