Found 6178 items

▪ افکارم پس از خواندن مقاله «به هم‌تمرین‌کنندگان جوان: فرصت تزکیه را ارج نهید»

11 تیر 1399 - ...

▪ تا زمانی که قلبی برای نجات مردم داشته باشید استاد نظم و ترتیباتی دارند

11 تیر 1399 - ...

▪ افکارم درباره جدیت تزکیه

11 تیر 1399 - ...

▪ دافا بیست سال معلم من بوده است

10 تیر 1399 - ...

▪ درکم درباره آنچه که از طریق چشم سومم دیده‌ام

10 تیر 1399 - ...

▪ مشاهدات و درک‌هایم از کارمای بیماری

10 تیر 1399 - ...

▪ نجات موجودات ذی‌شعور در طول پاندمی

09 تیر 1399 - ...

▪ پیدا کردن یک تمرین تزکیه راستین

09 تیر 1399 - ...

▪ مانعی در مسیر تزکیه‌ام برطرف شد

09 تیر 1399 - ...

▪ عروسم از مادرش خواست فالون دافا را از من یاد بگیرد

09 تیر 1399 - ...

▪ کانادا: تمرین‌کنندگان فالون دافا در مونترال کنفرانس تبادل تجربه برگزار کردند

08 تیر 1399 - ...

▪ والدین یک شاگرد آکادمی شمالی: آموزش باید فضیلت را پرورش دهد

08 تیر 1399 - ...

▪ تزکیه حقیقی در حین طراحی کارت تبریک برای استاد

08 تیر 1399 - ...

▪ برخورد با «کلاس لیگ جوانان» آنلاین با افکار درست

08 تیر 1399 - ...

▪ تمرین‌کننده جدید: قدر این فرصت ارزشمند برای تزکیه را می‌دانم

07 تیر 1399 - ...

▪ سفر تزکیه 25 ساله یک معلم

07 تیر 1399 - ...

▪ تحولات من شوهرم را تغییر می‌دهد

07 تیر 1399 - ...

▪ تمرین‌کنندگان خارج از چین باید هرکاری را که می‌توانند برای نجات مردم در چین انجام دهند

07 تیر 1399 - ...

▪ نیک‌خواهی استاد لجبازی احمقانه‌ام را حل کرد

06 تیر 1399 - ...

▪ بیدارکردن وجدان مردم

06 تیر 1399 - ...

▪ استاد، برای بازگرداندنم به دافا سپاسگزارم

06 تیر 1399 - ...

▪ بهره‌مندی کل خانواده‌ام از تزکیه

05 تیر 1399 - ...

▪ از یک معلم پیش‌دبستانی تا مدیر اجرایی یک شرکت مالی

05 تیر 1399 - ...

▪ زندگی طبق اصول حقیقت، نیکخواهی، بردباری

05 تیر 1399 - ...

▪ صداهایی از آنسوی اقیانوس: بهترین مسیر امن و آرام

04 تیر 1399 - ...

© Copyright Minghui.org 1999-2020