Found 4615 items

▪ تزکیه گفتارم

07 مهر 1397 - ...

▪ جایگزین کردن احساسات با نیک‌خواهی

07 مهر 1397 - ...

▪ رها کردن وابستگی به غذا

06 مهر 1397 - ...

▪ تحت فشار، به‌دنبال استاد به‌پیش می‌رویم

06 مهر 1397 - ...

▪ استاد نیک‌خواه‌مان در یک سانحه رانندگی از زندگی‌ام محافظت کردند

05 مهر 1397 - ...

▪ تمام مدال‌هایی که کسب می‌کنیم، نتیجه تزکیه حقیقی‌مان هستند

05 مهر 1397 - ...

▪ مراقب خطر افکار منفی باشید

05 مهر 1397 - ...

▪ دافا کلید دستیابی به زندگی زیبا را به من آموخت: قلبی خوب

04 مهر 1397 - ...

▪ نور زندگی نمی‌تواند خاموش شود

04 مهر 1397 - ...

▪ یافتن امید به زندگی

04 مهر 1397 - ...

▪ نگاه به درون به‌هنگام بروز اختلافات و تضادها

04 مهر 1397 - ...

▪ دافا کلید دستیابی به یک زندگی زیبا را به من آموخت: قلبی خوب

03 مهر 1397 - ...

▪ تزکیه درست با رها کردن تلویزیون اینترنتی و رسانه‌های اجتماعی

02 مهر 1397 - ...

▪ تمرین‌کننده اروپایی: رشد و بهبود خود درحین روشنگری حقایق در یک مکان گردشگری

02 مهر 1397 - ...

▪ قدرت تبلیغات کمونیستی کاهش می‌یابد

02 مهر 1397 - ...

▪ توجه به فرستادن افکار درست

02 مهر 1397 - ...

▪ دیگر سستی و تنبلی نمی‌کنم

01 مهر 1397 - ...

▪ وقتی به موضوع تزکیه می‌رسد، چه کسی تصمیم‌‌گیرنده است؟

01 مهر 1397 - ...

▪ حفظ صداقت و مهربانی در میان موانع و دشواری‌های بزرگ

31 شهریور 1397 - ...

▪ تمرین‌کننده غربی: ازبرکردن فا کمک می‌کند که وابستگی‌هایم را ازبین ببرم

31 شهریور 1397 - ...

▪ تمرین‌کننده جدید: از بین بردن کارمای بیماری

31 شهریور 1397 - ...

▪ بهره‌مندی از مزایای دافا و مواجهه با آزمون‌ها در تزکیه

31 شهریور 1397 - ...

▪ تمرین‎کننده جدید غربی از استرالیا: استاد به من هدیه عظیم زندگی را عطا کردند

30 شهریور 1397 - ...

▪ رها شدن از تنبلی با مطالعه فا

30 شهریور 1397 - ...

▪ فالون دافا به برادرم که طی یک سانحه رانندگی فلج شده بود، زندگی جدیدی بخشید

30 شهریور 1397 - ...

© Copyright Minghui.org 1999-2018