Found 4006 items

▪ چطور اعتیادم به مواد مخدر را ترک کردم و خلق و خویم را تغییر دادم

09 فروردین 1397 - ...

▪ یک مرید حقیقی شدن

09 فروردین 1397 - ...

▪ تجربه یک تمرین‌کننده جوان برای ازبین بردن شهوت و امیال نفسانی

09 فروردین 1397 - ...

▪ بازگشت به خود واقعی‌ام از طریق تزکیه‌ای مقدس

08 فروردین 1397 - ...

▪ واکنش به رفتار و سخنان نادرست

08 فروردین 1397 - ...

▪ حفظ باورم به فالون دافا در زندگی روزانه‌ام

08 فروردین 1397 - ...

▪ نظرات بیشتری درباره چگونگی اداره مسائل مربوط به عشق و ازدواج

07 فروردین 1397 - ...

▪ نگاه به درون هنگام اختلاف با سایر تمرین‌کنندگان

07 فروردین 1397 - ...

▪ گردشگران چینی در‌حالی‌که از بهار در تایوان لذت می‌برند درباره فالون گونگ آگاه می‌شوند

07 فروردین 1397 - ...

▪ استاد دو بار زندگی‌ام را نجات دادند

07 فروردین 1397 - ...

▪ تأملی بر تزکیه‌ام در سالی که گذشت

06 فروردین 1397 - ...

▪ از طریق تمرین فالون دافا آرام و قوی شدم

05 فروردین 1397 - ...

▪ روشن‌بینی و آگاهی بعد از اعتماد و نگاه به درون ظاهر می‌شود

05 فروردین 1397 - ...

▪ مأموران پلیس قربانیان آزار و اذیت هستند

04 فروردین 1397 - ...

▪ نقطه عطف: پیدا کردن هدف واقعی در زندگی

04 فروردین 1397 - ...

▪ اساس تمرین تزکیه: اعتماد به استاد و فا

04 فروردین 1397 - ...

▪ کسب فالون دافا با وجود موانع و مداخلات

04 فروردین 1397 - ...

▪ اتفاقات معجزه‌آسایی که بعد از تمرین فالون دافا رخ داد.

02 فروردین 1397 - ...

▪ نظم و ترتیب استاد همیشه بهترین است

02 فروردین 1397 - ...

▪ خانواده‌ام تغییر کرد زیرا من تغییر کردم

02 فروردین 1397 - ...

▪ رهایی از ترس از طریق روشنگری حقیقت به صورت رودررو

02 فروردین 1397 - ...

▪ نگاه به درون بدون قید و شرط

01 فروردین 1397 - ...

▪ فالون دافا به من آموخت که چگونه فرد خوبی باشم

29 اسفند 1396 - ...

▪ «اعتقاد معنوی قانونی است، آزار و اذیت جرم است»

29 اسفند 1396 - ...

▪ به‌انجام رساندن مأموریتم

28 اسفند 1396 - ...

© Copyright Minghui.org 1999-2018