Found 6487 items

▪ فاهویی چین: نجات مردم مأموریت ما است

25 آبان 1399 - ...

▪ چند پیشنهاد برای اینکه چطور هنگام روشنگری حقیقت با مردم صحبت کنیم

25 آبان 1399 - ...

▪ بهای انجام کارهایی از روی قصد

25 آبان 1399 - ...

▪ خانم مسنی که از سرطان ریه پیشرفته بهبود یافت

24 آبان 1399 - ...

▪ داشتن نیک‌خواهی در حمایت از فالون دافا

24 آبان 1399 - ...

▪ افکارم پس از مطالعه «ترکه بیدارشوی دیگر»

24 آبان 1399 - ...

▪ فاهویی چین | نجات‌تان آرزوی من است

24 آبان 1399 - ...

▪ غلبه کردن بر بسیاری از سختی‌هایم با راهنمایی آموزه‌ها

23 آبان 1399 - ...

▪ فاهویی چین | تمرین‌کننده‌ای 82ساله به استاد در اصلاح فا کمک می‌کند

23 آبان 1399 - ...

▪ برای انتخابات ایالات متحده و نبرد بین موجودات الهی و شیاطین، افکار درست قوی بفرستید

22 آبان 1399 - ...

▪ معلم: پاندمی به من کمک کرد تا سخت‌کوش شوم

22 آبان 1399 - ...

▪ افکاری درباره انتخابات ریاست‌جمهوری ایالات متحده

22 آبان 1399 - ...

▪ فرستادن افکار درست در نبرد بین نیکی و پلیدی

21 آبان 1399 - ...

▪ درسی دردناک از اصلاح نکردن رفتارمان

21 آبان 1399 - ...

▪ با رویدادهای کنونی منحرف نشوید، فقط مریدان دافا توانایی نجات مردم را دارند

20 آبان 1399 - ...

▪ اهمیت تزکیه مجدانه و انجام مسئولیت‌های‌مان

20 آبان 1399 - ...

▪ تمرین‌کننده‌ای جوان: بهبود شین‌شینگ در حین ازبین‌بردن وابستگی‌ها

19 آبان 1399 - ...

▪ ارائه مطالب اطلاع‌رسانی هنگام پاندمی ویروس ح‌ک‌چ

18 آبان 1399 - ...

▪ چطور تمرین فالون دافا را شروع کردم

18 آبان 1399 - ...

▪ تزکیه مهربانی هماهنگی خانوادگی را به ارمغان می‌آورد

17 آبان 1399 - ...

▪ آموزش اعضای خانواده دربارۀ بندهای قانون

17 آبان 1399 - ...

▪ سفر تزکیه یک تمرین‌کنندۀ غربی

17 آبان 1399 - ...

▪ تزکیه با دخترم

16 آبان 1399 - ...

▪ از بین بردن وابستگی‌هایم و بیدار کردن وجدان مردم

16 آبان 1399 - ...

▪ افسردگی دخترم با فالون دافا شفا یافت

16 آبان 1399 - ...

© Copyright Minghui.org 1999-2020