Found 377 items

▪ پیامِ شوهر یک تمرین‌کننده فالون دافا

26 فروردین 1397 - ...

▪ کسب دافا در عمق ناامیدی

25 فروردین 1397 - ...

▪ وقتی تحت بازداشت بودم خانواده‌ام عظمت دافا را تجربه کردند

20 فروردین 1397 - ...

▪ فردی تبه‌کار روش زندگی‌اش را تغییر می‌دهد

18 فروردین 1397 - ...

▪ نجات خانواده‌ام پس از آموزش حقیقت از برادرزاده‌ام

17 فروردین 1397 - ...

▪ استقبال گرم عموم مردم از تمرین‌کنندگان فالون دافا

16 فروردین 1397 - ...

▪ صداقت تمرین‌کنندگان اعتماد همکاران را به‌دست می‌آورد

14 فروردین 1397 - ...

▪ بهره‌مندی مکرر تمام اعضای خانواده از مزایای فالون دافا

12 فروردین 1397 - ...

▪ اعضای سابق باند تبهکاران که اصلاح شده‌اند، به‌خاطر تمرین فالون گونگ تحت آزار و اذیت قرار می‌گیرند

11 فروردین 1397 - ...

▪ فالون دافا من و برادرم را تغییر داد

08 فروردین 1397 - ...

▪ قدردانی شوهر یک تمرین‌کننده از فالون گونگ

02 فروردین 1397 - ...

▪ با صحبت کردن درباره آزار و شکنجه از ته قلبم، مهربانی مردم پدیدار می‌شود

29 اسفند 1396 - ...

▪ آگاه‌شدن پس از وقوع حادثه‌ای غیرمعمول

25 اسفند 1396 - ...

▪ غیرتمرین‌کننده‌ای درک بیشتری از فالون دافا به‌دست می‌آورد

19 اسفند 1396 - ...

▪ افراد بیشتری آزار و شکنجۀ تمرین‌کنندگان فالون گونگ را رد می‌کنند

12 اسفند 1396 - ...

▪ افراد بیشتری از فالون گونگ حمایت می‌کنند

10 اسفند 1396 - ...

▪ صحبت با مردم درباره فالون گونگ در زمان بستری بودن همسرم در بیمارستان

07 اسفند 1396 - ...

▪ خانواده‌ام از مزایای دافا بهره‌مند شدند

05 اسفند 1396 - ...

▪ پس از باور به اصول فالون دافا، زندگی‌اش متحول می‌شود

03 اسفند 1396 - ...

▪ ابراز قدردانیِ یک مأمور پلیس بازنشسته

29 بهمن 1396 - ...

▪ قدرت فالون دافا: معجزه بچه‌دار شدن

28 بهمن 1396 - ...

▪ قدردانی از طرف آقای مسنی در داچینگ

27 بهمن 1396 - ...

▪ مردم خوب در چین آگاه می‌شوند

25 بهمن 1396 - ...

▪ تغییر از فردی مخالف فالون دافا به فردی با نظر مثبت و موافق نسبت به آن

19 بهمن 1396 - ...

▪ حمایت کارفرما از کارمندش که بخاطر تمرین فالون گونگ محبوس شده است

16 بهمن 1396 - ...

© Copyright Minghui.org 1999-2018