Found 7131 items

▪ کنفرانس فای مینگهویی | آگاهی از جایگاه خود و ایفای نقشی که استاد نظم و ترتیب داده‌اند

06 دی 1391 - ...

▪ کنفرانس فای مینگهویی | اعتباربخشی به فا، نه به خود

05 دی 1391 - ...

▪ فالون دافا سلامت و معنویت افراد را بهبود می‌بخشد

03 دی 1391 - ...

▪ کنفرانس فای مینگهویی | تغییر عقاید و تصورات می‌تواند یک وضعیت دشوار را دگرگون کند

03 دی 1391 - ...

▪ چرا به هم‌تمرین‌کنندگان پیشنهاد می‌کنم که دوباره نکات اصلی برای فرستادن افکار درست را بخوانند

03 دی 1391 - ...

▪ کنفرانس فای مینگهویی | ایجاد توازن در موضوعات خانوادگی و اعتباربخشی به دافا هنگام نجات موجودات ذی‌شعور

29 آذر 1391 - ...

▪ کنفرانس فای مینگهویی | نگاه به درون یک ابزار جادویی است

27 آذر 1391 - ...

▪ نشان دادن عظمت دافا با اعمالم

26 آذر 1391 - ...

▪ کنفرانس فای مینگهویی | به مطالعه‌ی فا توجه کنید و شین‌شینگ را تزکیه کنید

25 آذر 1391 - ...

▪ کنفرانس فای مینگهویی | نجات هم‌تمرین‌کنندگان با افکار و اعمال درست

24 آذر 1391 - ...

▪ کنفرانس فای مینگهویی | مطالعه‌ی خوب فا، تزکیه‌ی خودم و حفاظت قاطعانه از دافا

23 آذر 1391 - ...

▪ کنفرانس فای مینگهویی | هنگامی‌ که با الزامات استاد هم‌آهنگ شویم مسیر اعتباربخشی به فا وسیع‌تر می‌شود

20 آذر 1391 - ...

▪ لحظه‌ی پایانی اصلاح فا آنطور که از سطح من دیده شد

20 آذر 1391 - ...

▪ کنفرانس فای مینگهویی | قدر تک تک روزهای تزکیه‌ی دافا را بدانید

19 آذر 1391 - ...

▪ کنفرانس فای مینگهویی | در تزکیه به درون نگاه کنید و بکوشید که به روشن‌بینی درست از خود گذشتگی و نوع‌دوستی برسید

18 آذر 1391 - ...

▪ کنفرانس فای مینگهویی | شرارت را متلاشی کنید و هم‌تمرین‌کنندگان را نجات دهید

17 آذر 1391 - ...

▪ کنفرانس فای مینگهویی | فرهنگ ح.ک.چ شرور باید از بین برود

16 آذر 1391 - ...

▪ کنفرانس فای مینگهویی | اعتباربخشی به فا و نجات موجودات ذی‌شعور با افکار درست

15 آذر 1391 - ...

▪ کنفرانس فای مینگهویی | تجربه‌ی من از تزکیه‌ی انفرادی

15 آذر 1391 - ...

▪ کنفرانس فای مینگهویی | معماری که وقت را برای روشنگری حقیقت غنیمت می‌شمارد

13 آذر 1391 - ...

▪ کنفرانس فای مینگهویی | بازگشتن جوانی که روزی گم شده بود

12 آذر 1391 - ...

▪ به درون نگاه کنید و تمام فاصله‌ها را از بین ببرید

10 آذر 1391 - ...

▪ کنفرانس فای مینگهویی | قلب در فا، بدن در جهان خاکی

09 آذر 1391 - ...

▪ کنفرانس فای مینگهویی | کوشاتر شدن در تزکیه‌ی دافا

07 آذر 1391 - ...

▪ کنفرانس فای مینگهویی | تزکیه‌ی خود به هنگام انجام کار هماهنگی

29 آبان 1391 - ...

© Copyright Minghui.org 1999-2021