Found 7131 items

▪ تزکیه‌ی قلب، صادق بودن، حل و فصل تضادها

29 اسفند 1391 - ...

▪ صدمات ناشی از ذهن مقایسه‌‌گر

29 اسفند 1391 - ...

▪ از بین بردن وابستگی به شهرت‌طلبی

29 اسفند 1391 - ...

▪ خارج شدن از "بشری بودن"‌‏

29 اسفند 1391 - ...

▪ تزکیه‌ی دافا برای فردی خوب شدن - تحسین و ستایش از طرف رئیس و مشتریان

27 اسفند 1391 - ...

▪ غلبه بر تنگدستی، نظم و ترتیبی از طرف نیروهای کهن

21 اسفند 1391 - ...

▪ آیا خودم را بر اساس اصول و قواعد بشری اداره می‌کنم یا بر اساس اصول فا؟

19 اسفند 1391 - ...

▪ الهام به تمرین‌کننده‌ی جوانی که در تزکیه کوشا نبود

17 اسفند 1391 - ...

▪ آرام ماندن در موقعیت‌ها‌ی ناخوشایند

16 اسفند 1391 - ...

▪ مطالعه و از بر کردن فا برای از بین بردن مداخله‌ی خواب‌‌‌‌‌‌آلودگی

13 اسفند 1391 - ...

▪ در انجام تمرین‌ها سستی نکنید

04 اسفند 1391 - ...

▪ کنفرانس فای مینگهویی | به‌دست آوردن اعتماد به نفس در پروژه‌های روشنگری حقیقت

03 اسفند 1391 - ...

▪ یادآوری برای خواندن مقالات نهمین فاهویی چین

12 بهمن 1391 - ...

▪ کنفرانس فای مینگهویی | پیمودن مسیرم با استاد

11 بهمن 1391 - ...

▪ کنفرانس فای مینگهویی | در باران یا آفتاب، زمان را برای نجات مردم غنیمت می‌شمارم

10 بهمن 1391 - ...

▪ کنفرانس فای مینگهویی | گام برداشتن در مسیر ترتیب داده شده توسط استاد امن‌ترین است

03 بهمن 1391 - ...

▪ درک شخصی‌ام از رها کردن طلب

02 بهمن 1391 - ...

▪ درباره‌ی اهمیت کوشا بودن در تزکیه

30 دی 1391 - ...

▪ کنفرانس فای مینگهویی | داستان‌هایی درباره‌ی افکار درست

28 دی 1391 - ...

▪ کنفرانس فای مینگهویی | جامه‌ی عمل پوشاندن به الزامات دافا تعهد راسخ من است

22 دی 1391 - ...

▪ در مورد چگونگی نگاه به درون

21 دی 1391 - ...

▪ کنفرانس فای مینگهویی | از بین بردن موانع از طریق جستجوی درون

20 دی 1391 - ...

▪ کنفرانس فای مینگهویی | هماهنگ شدن با گروه‏ و ذره‌ای از دافا شدن

20 دی 1391 - ...

▪ افکاری درباره‌ی نهمین فاهویی چین در وب‌سایت مینگهویی:‌ شکاف‌ها را پیدا کنید و کوشاتر باشید

08 دی 1391 - ...

▪ کنفرانس فای مینگهویی | تجربیات من از تهیه مطالب روشنگری حقیقت

07 دی 1391 - ...

© Copyright Minghui.org 1999-2021