Found 6293 items

▪ کنفرانس فای مینگهویی | قدر تک تک روزهای تزکیه‌ی دافا را بدانید

19 آذر 1391 - ...

▪ کنفرانس فای مینگهویی | در تزکیه به درون نگاه کنید و بکوشید که به روشن‌بینی درست از خود گذشتگی و نوع‌دوستی برسید

18 آذر 1391 - ...

▪ کنفرانس فای مینگهویی | شرارت را متلاشی کنید و هم‌تمرین‌کنندگان را نجات دهید

17 آذر 1391 - ...

▪ کنفرانس فای مینگهویی | فرهنگ ح.ک.چ شرور باید از بین برود

16 آذر 1391 - ...

▪ کنفرانس فای مینگهویی | اعتباربخشی به فا و نجات موجودات ذی‌شعور با افکار درست

15 آذر 1391 - ...

▪ کنفرانس فای مینگهویی | تجربه‌ی من از تزکیه‌ی انفرادی

15 آذر 1391 - ...

▪ کنفرانس فای مینگهویی | معماری که وقت را برای روشنگری حقیقت غنیمت می‌شمارد

13 آذر 1391 - ...

▪ کنفرانس فای مینگهویی | بازگشتن جوانی که روزی گم شده بود

12 آذر 1391 - ...

▪ به درون نگاه کنید و تمام فاصله‌ها را از بین ببرید

10 آذر 1391 - ...

▪ کنفرانس فای مینگهویی | قلب در فا، بدن در جهان خاکی

09 آذر 1391 - ...

▪ کنفرانس فای مینگهویی | کوشاتر شدن در تزکیه‌ی دافا

07 آذر 1391 - ...

▪ کنفرانس فای مینگهویی | تزکیه‌ی خود به هنگام انجام کار هماهنگی

29 آبان 1391 - ...

▪ کنفرانس فای مینگهویی | رها کردن چینگ برای نجات موجودات ذی‌شعور

28 آبان 1391 - ...

▪ کنفرانس فای مینگهویی | داستان‌های تزکیه‌ی یک آهنگر و همسرش

28 آبان 1391 - ...

▪ کنفرانس فای مینگهویی | من پیام‌آوری از آسمانم

26 آبان 1391 - ...

▪ پاک کردن ذهن خود نیز تزکیه درون می‌باشد

25 آبان 1391 - ...

▪ کنفرانس فای مینگهویی | مشتاقانه پناه موجودات ذی‌شعور خواهم بود

24 آبان 1391 - ...

▪ ‏اعتیاد به مواد مخدر در یک لحظه از بین رفت

22 آبان 1391 - ...

▪ به خاطر داشته باشید که مداخله از طرف بعدهای دیگر را پاک کنید

21 آبان 1391 - ...

▪ نهمین فاهویی چین در وب‌سایت مینگهویی آغاز شد

20 آبان 1391 - ...

▪ فالون دافا فکر مرا متحول کرد

19 آبان 1391 - ...

▪ ‌‏"می‌خواهم مثل تو باشم، یک انسان خوب"‌‏

07 آبان 1391 - ...

▪ هم‌تمرین‌کنندگان، آیا برای بازگشت به خانه بلیت‌های خود را تهیه کرده‌اید؟

04 آبان 1391 - ...

▪ روشن شدن به معانی عمیق‌تر حقیقت- نیک‌خواهی- بردباری

03 آبان 1391 - ...

▪ تجربیاتی از فرستادن افکار درست برای بازه‌های طولانی‌مدت

02 آبان 1391 - ...

© Copyright Minghui.org 1999-2020