Found 6293 items

▪ کنفرانس فای مینگهویی | پیمودن مسیرم با استاد

11 بهمن 1391 - ...

▪ کنفرانس فای مینگهویی | در باران یا آفتاب، زمان را برای نجات مردم غنیمت می‌شمارم

10 بهمن 1391 - ...

▪ کنفرانس فای مینگهویی | گام برداشتن در مسیر ترتیب داده شده توسط استاد امن‌ترین است

03 بهمن 1391 - ...

▪ درک شخصی‌ام از رها کردن طلب

02 بهمن 1391 - ...

▪ درباره‌ی اهمیت کوشا بودن در تزکیه

30 دی 1391 - ...

▪ کنفرانس فای مینگهویی | داستان‌هایی درباره‌ی افکار درست

28 دی 1391 - ...

▪ کنفرانس فای مینگهویی | جامه‌ی عمل پوشاندن به الزامات دافا تعهد راسخ من است

22 دی 1391 - ...

▪ در مورد چگونگی نگاه به درون

21 دی 1391 - ...

▪ کنفرانس فای مینگهویی | از بین بردن موانع از طریق جستجوی درون

20 دی 1391 - ...

▪ کنفرانس فای مینگهویی | هماهنگ شدن با گروه‏ و ذره‌ای از دافا شدن

20 دی 1391 - ...

▪ افکاری درباره‌ی نهمین فاهویی چین در وب‌سایت مینگهویی:‌ شکاف‌ها را پیدا کنید و کوشاتر باشید

08 دی 1391 - ...

▪ کنفرانس فای مینگهویی | تجربیات من از تهیه مطالب روشنگری حقیقت

07 دی 1391 - ...

▪ کنفرانس فای مینگهویی | آگاهی از جایگاه خود و ایفای نقشی که استاد نظم و ترتیب داده‌اند

06 دی 1391 - ...

▪ کنفرانس فای مینگهویی | اعتباربخشی به فا، نه به خود

05 دی 1391 - ...

▪ فالون دافا سلامت و معنویت افراد را بهبود می‌بخشد

03 دی 1391 - ...

▪ کنفرانس فای مینگهویی | تغییر عقاید و تصورات می‌تواند یک وضعیت دشوار را دگرگون کند

03 دی 1391 - ...

▪ چرا به هم‌تمرین‌کنندگان پیشنهاد می‌کنم که دوباره نکات اصلی برای فرستادن افکار درست را بخوانند

03 دی 1391 - ...

▪ کنفرانس فای مینگهویی | ایجاد توازن در موضوعات خانوادگی و اعتباربخشی به دافا هنگام نجات موجودات ذی‌شعور

29 آذر 1391 - ...

▪ کنفرانس فای مینگهویی | نگاه به درون یک ابزار جادویی است

27 آذر 1391 - ...

▪ نشان دادن عظمت دافا با اعمالم

26 آذر 1391 - ...

▪ کنفرانس فای مینگهویی | به مطالعه‌ی فا توجه کنید و شین‌شینگ را تزکیه کنید

25 آذر 1391 - ...

▪ کنفرانس فای مینگهویی | نجات هم‌تمرین‌کنندگان با افکار و اعمال درست

24 آذر 1391 - ...

▪ کنفرانس فای مینگهویی | مطالعه‌ی خوب فا، تزکیه‌ی خودم و حفاظت قاطعانه از دافا

23 آذر 1391 - ...

▪ کنفرانس فای مینگهویی | هنگامی‌ که با الزامات استاد هم‌آهنگ شویم مسیر اعتباربخشی به فا وسیع‌تر می‌شود

20 آذر 1391 - ...

▪ لحظه‌ی پایانی اصلاح فا آنطور که از سطح من دیده شد

20 آذر 1391 - ...

© Copyright Minghui.org 1999-2020