Found 6178 items

▪ به‌خاطر داشتن مأموریتم و خوب عمل کردن به عنوان یک همکار مینگهویی

14 اردیبهشت 1391 - ...

▪ نباید بگذاریم که ذرات ماده‌ی سطحی این بعد، ما را محدود کنند

14 اردیبهشت 1391 - ...

▪ در مواجهه با تغییرات در جهان، با ذهنی آرام و صلح‌جو افکار درست بفرستیم

07 اردیبهشت 1391 - ...

▪ درک من از افکار درست

07 اردیبهشت 1391 - ...

▪ شرکت در مطالعه‌ى گروهى فا برایم بسیار سودبخش بوده است!‏

07 اردیبهشت 1391 - ...

▪ سخنان استاد را به یاد داشته باشیم: مانند خزه تکان نخورید

31 فروردین 1391 - ...

▪ با تغییر تفکرات متداول، "پس از عبور از درختان بید سایه‌دار، گلهای درخشان را خواهیم یافت"‏

31 فروردین 1391 - ...

▪ آخرین اقدام جنون‌آمیز شرارت آنطور که در بعدهای دیگر دیده شده - فقط قلب‌های صالح، افکار صالح و اعمال صالح می‌توانند آن را متلاشی کنند

30 فروردین 1391 - ...

▪ لطفاً "قلم جادویى" خود را برداشته و با علاقه و انگیزه تجربه‌تان را ارائه دهید

27 فروردین 1391 - ...

▪ ‏۱۳ سال حرکت مداوم و استوار من در مسیر تزکیه

23 فروردین 1391 - ...

▪ وابستگى رفتار تحقیرآمیز با دیگران را رها کنید

23 فروردین 1391 - ...

▪ این فکر که همه‌چیز در ۲۰۱۲ به‌انتها خواهد رسید یک وابستگی بزرگ است که برای اصلاح فا مانع ایجاد می‌کند

23 فروردین 1391 - ...

▪ باید بیشترین سعى‌مان را کنیم که در مطالعه و تمرین گروهى شرکت نماییم

17 فروردین 1391 - ...

▪ استاد به من کمک کرد تا وارد وب‌سایت مینگهویی شوم

17 فروردین 1391 - ...

▪ نگاه به درون هنگام مواجهه با تضادهای متعدد

17 فروردین 1391 - ...

▪ پاکسازی خود و ارائه مقالاتی موثر در نجات مردم، در گرامی‌داشت بیستمین سالگرد معرفی فالون دافا

17 فروردین 1391 - ...

▪ متواضع باشید

17 فروردین 1391 - ...

▪ خطر تنبلی و راحت‌طلبی

17 فروردین 1391 - ...

▪ پس از خواندن هونگ یین ۳ گره‌های موجود درقلبم ازبین رفت

10 فروردین 1391 - ...

▪ آگاه شدن به کلمات معلم: "در پیش رو گلهای روشن و دهکده دیگری خواهد بود!" (قسمت ۱)‏

03 فروردین 1391 - ...

▪ آگاه شدن به کلمات معلم: "در پیش رو گلهای روشن و دهکده دیگری خواهد بود!" (قسمت ۲)‏

03 فروردین 1391 - ...

▪ روند روشنگرى حقیقت روندی از تزکیه خودمان نیز هست

25 اسفند 1390 - ...

▪ صرفنظر از اینکه با چه مواجه می‌شوید، هنگامی‌که اول به معلم فکر کنید، خواهید توانست تمام مشکلات را حل کنید

25 اسفند 1390 - ...

▪ تجربیات تزکیه یک پزشک: لذت تزکیه در دافا

25 اسفند 1390 - ...

▪ تغییر افکار بشری و جذب شدن در فا

25 اسفند 1390 - ...

© Copyright Minghui.org 1999-2020