Found 6487 items

▪ فالون دافا به من می‌آموزد که اول به دیگران فکر کنم

04 آذر 1399 - ...

▪ فاهویی چین | بسیار خوشحالم که تمرین فالون دافا را شروع کردم

04 آذر 1399 - ...

▪ تایوان: تمرین‌کنندگان برای به اشتراک‌گذاشتن تجربیات رویدادی را در تایچونگ برگزار می‌کنند

04 آذر 1399 - ...

▪ فاهویی چین | تمرکز در هنگام مطالعه فا وضعیت تزکیه‌ام را بهبود بخشید

03 آذر 1399 - ...

▪ مطابقت افکار درست ما با الزامات استاد و امید به انتخابات ایالات متحده

03 آذر 1399 - ...

▪ پی‌بردن به شرارت: آگاه‌شدن به نقش تمرین‌کنندگان در رویدادهای کنونی

03 آذر 1399 - ...

▪ فاهویی چین | استاد همیشه کنارم هستند

02 آذر 1399 - ...

▪ رابطه‌ با مادرشوهرم را بهبود بخشیدم

02 آذر 1399 - ...

▪ فاهویی چین: پیروی قاطع از استاد و گسترش فا در روستاهای کوهستانی دوردست

01 آذر 1399 - ...

▪ غرقه در نور بودا با تمرین فالون دافا

01 آذر 1399 - ...

▪ انتخابات ایالات متحده برایم ترکۀ بیدارشویی درخصوص خم بزرگ رنگرزی بود

01 آذر 1399 - ...

▪ فرستادن افکار درست برای نفی نظم و ترتیبات نیروهای کهن

01 آذر 1399 - ...

▪ در زندان، دادخواست بی‌گناهی‌ام را نوشتم و حقایق را روشن کردم

01 آذر 1399 - ...

▪ فاهویی چین | استفاده از هر فرصتی برای نجات مردم

30 آبان 1399 - ...

▪ برخی از افکار پس از خواندن مقاله «ترکه بیدارشوی دیگر»

30 آبان 1399 - ...

▪ تمرین‌کنندۀ جدید: تزکیه‌ام در محل کار

29 آبان 1399 - ...

▪ تمرین‌کنندگان جوان فالون دافا چطور اعتیاد به بازی‌های رایانه‌ای را ترک می‌کنند

29 آبان 1399 - ...

▪ انتخابات ایالات متحده: فراخوانی برای اقدام‌کردن

28 آبان 1399 - ...

▪ فاهویی چین | فالون دافا هر سه نسل از خانواده‌ام را مورد برکت قرار داده است

28 آبان 1399 - ...

▪ درکم از تزکیه با اصول فای درست

28 آبان 1399 - ...

▪ افکاری درباره «سیاسی‌شدن»

27 آبان 1399 - ...

▪ فاهویی چین | معجزه‌ای از فالون دافا: ماجرای چی‌چی

26 آبان 1399 - ...

▪ وقتی قلب نجات مردم را داریم، استاد به ما کمک می‌کنند

26 آبان 1399 - ...

▪ افکارم درباره «بهای انجام کارها با زور و از روی قصد»

26 آبان 1399 - ...

▪ فاهویی چین | معلمی که هیچ مانعی برایش مهم نیست، حقیقت را برای همکاران و دانش‌آموزان روشن می‌کند

26 آبان 1399 - ...

© Copyright Minghui.org 1999-2020