Found 4006 items

▪ تأملی درباره دو عادت مختلف

15 آبان 1390 - ...

▪ خاطراتی از روزهای آغازین وب‌‏سایت مینگ‌‏هویی - قسمت دوم

15 آبان 1390 - ...

▪ نگاه به درون خود برای غلبه بر مداخله‌‏ی هنگام مطالعه فا

13 آبان 1390 - ...

▪ راهبی که تحمل کرد

12 آبان 1390 - ...

▪ خاطراتی از روزهای آغازین وب‌‏سایت مینگ‌‏هویی - قسمت اول

11 آبان 1390 - ...

▪ تجربه من: تخریب منجر به فاجعه ای بزرگ شد

10 آبان 1390 - ...

▪ تزکیه با جستجوی درون و ارائه نجات به موجودات ذی شعور

10 آبان 1390 - ...

▪ معلم به من آموخته است که اول دیگران را در نظر بگیرم

03 آبان 1390 - ...

▪ فرستادن افکار درست نیز قسمتی از تزکیه است

01 آبان 1390 - ...

▪ آموختن رها کردن

01 آبان 1390 - ...

▪ داشتن مبنایی مناسب برای هر آنچه که به عنوان تزکیه‌‏کننده انجام می‌‏دهیم

01 آبان 1390 - ...

▪ افکار من درباره قلمروها

27 مهر 1390 - ...

▪ نگاه به درون تنها ابزار برای حل مسائل است

26 مهر 1390 - ...

▪ گذر از سد احساسات

20 مهر 1390 - ...

▪ از بین بردن افکار زیان‏‌بار در این مرحله حیاتی است

19 مهر 1390 - ...

▪ من احساس تنهایی نمی‌کنم

19 مهر 1390 - ...

▪ ایمان، افکار درست، و اعمال درست را نمی‌‏توان از هم جدا کرد

19 مهر 1390 - ...

▪ در چند کلمه: افراد خوب و حاشیه‌ی استاد "همچنین در چند کلمه"‏

19 مهر 1390 - ...

▪ درکمان از معنای کوشا بودن را مورد بررسی قرار دهیم

19 مهر 1390 - ...

▪ نگاه کردن به درون برای یافتن وابستگی‌‏ها واقعاً مشکل نیست

19 مهر 1390 - ...

▪ افکاری درباره‌‏ی ذهنیت خودنمایی

18 مهر 1390 - ...

▪ نتایج نباید به عنوان معیار تشخیص درست و غلط به کار رود

17 مهر 1390 - ...

▪ موقعیت یک تمرین کننده دافا در منزل

16 مهر 1390 - ...

▪ تبادل تجربه درباره واقعاً تزکیه را تمرین کردن

16 مهر 1390 - ...

▪ به کارمای بیماری توجه کنید

16 مهر 1390 - ...

© Copyright Minghui.org 1999-2018