Found 4615 items

▪ با افکار درست محکم، هیچ راهی غیرقابل عبور نیست

11 مهر 1393 - ...

▪ کنفرانس تبادل تجربه فا در کانبرا، استرالیا

11 مهر 1393 - ...

▪ فالون دافا دوباره مرا نجات داد

10 مهر 1393 - ...

▪ همه‌چیز را به استاد بسپاریم

10 مهر 1393 - ...

▪ مقابله موجودات خدایی با آزار و شکنجه، و نجات موجودات ذی‌شعور در این دنیای بشری

09 مهر 1393 - ...

▪ حسرت ابدی برای خودمان به‌جای نگذاریم

08 مهر 1393 - ...

▪ کوئینزلند، استرالیا: شرکت در کنفرانس تبادل تجربه محلی فرصتی را برای رشد محکم و استوار تمرین‌کنندگان به ارمغان آورد

08 مهر 1393 - ...

▪ چگونه حسادت را تزکیه کردم

07 مهر 1393 - ...

▪ رهاکردن حسادت

07 مهر 1393 - ...

▪ هماهنگی و همکاری بهتر، نیازمند تزکیه‌ای محکم و استوار است

07 مهر 1393 - ...

▪ نگاه به درون: رها کردن نیاز به محافظت از خود

07 مهر 1393 - ...

▪ ترک چین برای زندگی در خارج از کشور و کوشاتر شدن

06 مهر 1393 - ...

▪ متحول‌شدن زندگی مأموری چینی در فرودگاه ایالات متحده

05 مهر 1393 - ...

▪ در برابر وابستگی به راحت‌طلبی هشیار باشید

03 مهر 1393 - ...

▪ رها کردن حسادت، پس از انتشار مقاله یک هم‌تمرین‌کننده

02 مهر 1393 - ...

▪ تجربه‌ و درکم پس از نوشتن مقاله تبادل تجربه برای کنفرانس فای اینترنتی

02 مهر 1393 - ...

▪ توجه به امنیت دیگران بازتابی از منش فرد است

01 مهر 1393 - ...

▪ برخی از افکارم بعد از خواندن مقاله معلم: «آموزش فا در روز جهانی فالون دافا»

31 شهریور 1393 - ...

▪ بعد از رها کردن زندگی و مرگ، قلمروی جدیدی آشکار می‌شود

31 شهریور 1393 - ...

▪ یافتن وابستگی‌هایم به رنجش و شهرت

30 شهریور 1393 - ...

▪ وضعیت تزکیه‌ام: گذشته و حال

30 شهریور 1393 - ...

▪ غلبه بر آزار و شکنجه نیروهای کهن با افکار درست

29 شهریور 1393 - ...

▪ چگونه در نوشتن مقالات تبادل تجربه به تمرین‌کنندگان کمک کردم

27 شهریور 1393 - ...

▪ نجات نیکخواهانه موجودات ذی‌شعور در زندان

26 شهریور 1393 - ...

▪ راز جوان ماندن

25 شهریور 1393 - ...

© Copyright Minghui.org 1999-2018